(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Compartir

   
 • Juliol de 2018   

   

   

   

   

   

   

   

   

  L’ARTICLE NEUTRE SEGUIT D’UN PARTICIPI

   

  Fabra parla de l’ús inadequat de l’article neutre lo i de les diferents construccions de què disposa el català per evitar-lo, si bé el Vet Aquí! d’aquest mes se centra en la conversa número 589 (publicada al diari La Publicitat el 20 d’agost de 1924), que principalment fa referència als casos en què l’article neutre acompanya un participi.

   

  589

   

  «...a la mateixa hora que ocorria l’anteriorment relatat...»

   

  [...]

   

  «Reial ordre aclarint l’establert en el Reial Decret...»

   

  Heu’s ací [...] exemples d’una construcció, avui freqüent en el català escrit, filla d’una traducció mot a mot d’una construcció espanyola feta a base de l’article neutre. Una frase com lo anteriormente relatado ha donat, en català, lo anteriorment relatat, i, amb el canvi de lo en l’, l’anteriorment relatat, que no és pas més catalana pel canvi de l’article neutre espanyol per l’article masculí-neutre català. No és solament la forma de l’article el que és dolent en lo anteriorment relatat, sinó tota la frase. Ho hem dit moltes vegades: l’eliminació de l’article lo exigeix sovint alguna cosa més que mudar lo en el o en l’. Quan, en fer una traducció de l’espanyol, ens trobem amb una frase com l’esmentada, no ens havem de limitar a canviar lo en el o l’: havem de refer tota la construcció: [...] lo anteriormente relatado és el que, o ço que, o això que acabem de relatar. [...]

   

  En els textos de l’àmbit administratiu i jurídic sovint s’utilitza, de manera inadequada, la construcció formada per l’article el seguit d’un participi, calcada de l’estructura lo + participi del castellà, per expressar la idea d’inconcreció. Amb aquest matís, l’estructura «allò + participi» també és inadequada.

   

  Per evitar aquests usos podem recórrer a l’estructura «el que / allò que + verb conjugat».

   

  {#emotions_dlg.tick} De conformidad con lo establecido en la Ley [...]

  {#emotions_dlg.cross} De conformitat amb l’establert en la Llei [...]

  {#emotions_dlg.cross} De conformitat amb allò establert en la Llei [...]

  {#emotions_dlg.tick} De conformitat amb el que estableix la Llei [...]

   

  {#emotions_dlg.tick} Conforme a lo estipulado en el contrato [...]

  {#emotions_dlg.cross} Conforme a l’estipulat en el contracte [...]

  {#emotions_dlg.cross} Conforme a allò estipulat en el contracte [...]

  {#emotions_dlg.tick} Conforme al que estipula el contracte [...]

   

  {#emotions_dlg.tick} Las partes deben actuar según lo acordado en el convenio.

  {#emotions_dlg.cross} Les parts han d’actuar segons l’acordat en el conveni.

  {#emotions_dlg.cross} Les parts han d’actuar segons allò acordat en el conveni.

  {#emotions_dlg.tick} Les parts han d’actuar segons el que hagin acordat en el conveni.

   

  {#emotions_dlg.tick} A tenor de lo dispuesto en el Tratado sobre [...]

  {#emotions_dlg.cross} Segons el disposat en el Tractat sobre [...]

  {#emotions_dlg.cross} Segons allò disposat en el Tractat sobre [...]

  {#emotions_dlg.tick} Segons el que disposa el Tractat sobre [...]

   

  En relació amb aquesta qüestió, la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) diu, a la pàgina 593, el següent:

   

  «El participi passat tampoc no admet en general la construcció amb l’article el ("el + participi"). La construcció adequada és el seguit de relativa: El que es va convenir en el plenari no ens afecta (no pas el convingut); Allò que preconitzava el secretari ha resultat ben positiu (no pas el preconitzat pel secretari); El que està fet, fet està (no pas el fet)».

   

  Cal tenir en compte, però, que la GIEC dona alguns exemples en què l’estructura «el + participi» és possible:

   

  {#emotions_dlg.tick} Les obres de la carretera s’han allargat més del previst. [comparativa de desigualtat]

   

  {#emotions_dlg.tick} La llei electoral sancionarà els partits que gastin més del permès. [comparativa de desigualtat]

   

  {#emotions_dlg.tick} El menys indicat/adequat en aquests casos és l’escalfor. [participi modificat per un adverbi de grau]

   

  {#emotions_dlg.tick} La seva actuació era el més esperat/temut de la vetllada. [participi modificat per un adverbi de grau]

   

   

   

  Diccionari
  de la llengua catalana (DIEC2)

  Gramàtica
  de la llengua catalana (GIEC) 

  Ortografia
  catalana (OIEC)

  Consulteu les
  obres normatives de referència
  de la llengua catalana

   

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088