(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

L’ofici

Compartir

   
 • L’OFICI  Quina estructura té?

   

  Quines dades hem de fer constar en la destinació?

  1 Enginyer director

  • A l’ofici intern, que s’adreça a un òrgan administratiu o a un treballador de l’Administració, a la destinació hi podem fer constar el nom de l’organisme o bé el càrrec de l’òrgan administratiu (que no s’ha de precedir de cap tractament protocol·lari).

  {#emotions_dlg.tick} Àrea de Noves Tecnologies

  {#emotions_dlg.tick} President de l’Àrea de Noves Tecnologies

  • A l’ofici extern, que s’adreça fora de l’Administració, cal fer-hi constar el nom i cognoms, el càrrec (si escau) i l’adreça completa de la persona destinatària.

  Sra. [nom i cognoms]

  Directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

  C/ Girona, 20

  08010 Barcelona

  Aquestes dades es consignen a sota de la capçalera, però també poden anar al peu del document.

   

  Porta número dexpedient?

  2 238/2013SC

  Com que l’ofici es fa servir per comunicar temes relacionats amb la tramitació d’un procediment administratiu, l’identifiquem amb un número d’expedient:

  238/2013SC [ofici número 238, de l’any 2013, del Servei de Contractació]

  Si l’ofici s’utilitza com una comunicació no relacionada amb un procediment administratiu, com és el cas d’un ofici de tramesa de documents, llibres o revistes, etc., no duu número d’expedient.

   

  Quines dades hem de fer constar en la destinació?

  En els oficis interns no hi consta salutació ni comiat; en els externs, opcionalment s’hi poden incloure. Com a fórmules, són adequades senyor/senyora per a la salutació i atentament o ben atentament per al comiat.

  Cal tenir en compte que quan l’ofici contingui salutació i comiat, la datació se situarà a continuació del bloc de la signatura:

  Atentament,

  El cap del Servei de Contractació

  [rúbrica]

  [nom i cognoms]

  Girona, 15 de març de 2013

   

  En quina persona sha dexpressar lemissor?

  3 Trameto

  Per a qui emet el text s’utilitza, en general, la primera persona del singular (jo). La primera persona del plural (nosaltres) (us trametem) és adequada quan es vol accentuar el caràcter institucional per sobre del personal, o bé el valor col·lectiu de l’organisme.

   

  I quin tractament ha de rebre el destinatari?

  4 Emeteu

  Per a la persona destinatària s’utilitza, preferentment, la segona persona del plural (s). Opcionalment, també podem fer servir la tercera persona del singular (vostè) (emeti).

  La segona persona del singular (tu) en cap cas és adequada, ni tan sols si la comunicació es produeix entre persones que mantenen una relació d’amistat; com que es tracta d’una comunicació oficial, el to de l’ofici sempre ha de ser impersonal i formal.

   

  Com hem descriure la datació?

  5 Girona, 15 de març de 2013

  En la datació de l’ofici (i de qualsevol document administratiu) no hem de precedir de la preposició a el nom del municipi ni la data:

  {#emotions_dlg.cross} A la Jonquera, a 20 de març de 2013

  {#emotions_dlg.tick} La Jonquera, 20 de març de 2013

  El dia i l’any els hem d’escriure en xifres, i el mes amb minúscules:

  {#emotions_dlg.cross} Girona, vint-i-cinc de Març de dos mil tretze

  {#emotions_dlg.tick} Girona, 25 de març de 2013

  Davant de l’any, podem fer servir la preposició de o bé la contracció del:

  {#emotions_dlg.tick} Roses, 18 de febrer de 2013

  {#emotions_dlg.tick} Roses, 18 de febrer del 2013

   

  Els càrrecs sescriuen amb majúscula?

  6 El cap

  Els càrrecs s’escriuen amb minúscula:

  {#emotions_dlg.cross} El Cap del Servei de Contractació

  {#emotions_dlg.tick} El cap del Servei de Contractació

  A la signatura, el càrrec no ha d’anar precedit de cap tractament, sinó de l’article determinat El/La:

  {#emotions_dlg.cross} Sr. cap del Servei Jurídic

  {#emotions_dlg.tick} El cap del Servei Jurídic

   

  Com sanomenen els documents que sadjunten a lofici?

  Podem afegir un apartat d’informació addicional, encapçalat per l’epígraf «Annexos», per fer-hi constar els documents adjunts.

   

 • USOS NO SEXISTES I LLENGUATGE NO DISCRIMINATORI  Els textos que s’adrecen o es refereixen a una persona, quan sabem si la persona és home o dona, s’han de redactar d’acord amb el gènere d’aquella persona.

  • L’enginyer director, Elvira Puig
  • L’enginyera directora, Elvira Puig

   

  • A l’atenció de la tècnic de recursos humans
  • A l’atenció de la tècnica de recursos humans

   

  Quan desconeixem si la persona a qui volem adreçar el text és home o dona, podem recórrer a les formes dobles:

  • Enginyer director del Servei de Xarxa Viària Local
  • Enginyer/a director/a del Servei de Xarxa Viària Local

   

  • A l’atenció del cap del Servei Jurídic
  • A l’atenció del / de la cap del Servei Jurídic

   

  • Senyor:
  • Senyor -a:
  • Senyor/a:
  • Senyor/Senyora:

   

  En aquests casos en què desconeixem qui és la persona destinatària, el tractament de vós és molt útil, ja que té la mateixa forma per al masculí i per al femení:

  Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben atentament.

   

  Dins del cos dels textos no és recomanable recórrer al recurs de la barra inclinada o el guionet. De tant en tant pot ser útil donar les dues formes completes coordinades:

  Els funcionaris i les funcionàries afectats per les mesures de [...].

  Però aquesta solució pot arribar a forçar la naturalitat del text i a resultar inviable:

  • Si el treballador o treballadora que cal substituir té la condició de funcionari o funcionària, el candidat o candidata a cobrir la suplència podrà ser nomenat o nomenada funcionari o funcionària interí o interina [...].

  En aquests casos, i sovint quan fem referències a col·lectius en què hi ha homes i dones, podem optar per usar només la forma masculina, atès que en català el masculí és la forma no marcada pel que fa al gènere:

  • Si el treballador que cal substituir té la condició de funcionari, el candidat a cobrir la suplència podrà ser nomenat funcionari interí [...].
  • Les mesures afecten igualment els funcionaris i els laborals.

  Sempre que no es perdi cap matís rellevant, també es poden fer servir formes que designen un col·lectiu:

  Les mesures afecten igualment el funcionariat i el personal laboral.

   

 • L’EXPEDIENT DE REFERÈNCIA?  La locució de referència és una expressió incorrecta quan és sinònima d’indicat, consignat, esmentat, etc. La podem substituir, doncs, per aquests adjectius (amb els femenins i plurals respectius).

  {#emotions_dlg.cross} En relació amb l’expedient de referència, [...].

  {#emotions_dlg.tick} En relació amb l’expedient esmentat, [...].

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088