(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

L’acta de sessió

Compartir

   
 • L’ACTA DE SESSIÓ  Quina estructura té?

   

  Acta de sessió o acta de reunió?

  1 Acta de sessió

  Tant acta de sessió com acta de reunió són formes possibles per referir-se al document que reflecteix els aspectes fonamentals del desenvolupament d’una sessió d’un òrgan col·legiat. La paraula reunió s’utilitza per referir-se a qualsevol conjunt de persones reunides, mentre que el terme sessió fa referència a una reunió prevista normativament per al funcionament d’un òrgan col·legiat. Per això, prioritzem la denominació acta de sessió, que considerem que respon amb més precisió al tipus d’actes que se solen redactar en els contextos de treball habituals de l’Administració local.

   

  Ple, amb majúscula o minúscula inicial?

  2 Ple

  Aquest mot l’escriurem amb majúscula inicial o amb minúscula segons el context en què es trobi. Així, anirà amb majúscula inicial quan l’utilitzem per referir-nos a l’òrgan de govern i gestió de la Diputació. En canvi, escriurem aquest terme amb minúscula inicial quan l’emprem com a sinònim de reunió o sessió.

  • El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat una moció de rebuig a la reforma de l’Administració local.
  • En el ple del dia 19 de març un nou diputat va prendre possessió del càrrec.

   

  Punt i dos punts?

  3 Núm.:

  El punt d’una abreviatura es manté encara que coincideixi amb dos punts.

  {#emotions_dlg.cross} Tel:                              {#emotions_dlg.tick} Tel.:

   

  Podem introduir la informació per mitjà denunciats?

  4 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior

  En actes llargues convé repetir l’enunciat de cada punt de l’ordre del dia en el desenvolupament de la sessió. Cal que tinguem en compte que no hem d’escriure punt final en els enunciats, ni tampoc en el títol o en els diferents epígrafs del document.

  {#emotions_dlg.cross} Acta de sessió del Ple de la Diputació de Girona.

  {#emotions_dlg.tick} Acta de sessió del Ple de la Diputació de Girona

   

  {#emotions_dlg.cross} Identificació de la sessió.

  {#emotions_dlg.tick} Identificació de la sessió

   

  El verb informar

  5 Informa

  El verb informar (‘posar algú al corrent d’alguna cosa’) ha de seguir l’estructura següent:

  informar + algú + de/sobre alguna cosa

  Fixeu-vos que aquest verb demana com a complement directe una persona, i no pas una cosa. Concretament, la referència a la cosa sobre la qual s’informa la precedim de la preposició de o sobre.

  • L’enginyer director ha informat favorablement el projecte.
  • L’enginyer director ha informat favorablement sobre el projecte.

   

  Recordeu que en català no hem d’escriure cap preposició davant del complement directe.

  • El president de la Comissió ha informat als assistents de l’estat de la qüestió.
  • El president de la Comissió ha informat els assistents de l’estat de la qüestió.

    

 • ELS CONNECTORS (I)  Els mots connectors són paraules o grups de paraules que cohesionen el text i guien la lectura. No sempre són imprescindibles, però en molts casos poden ser útils.

  A continuació, presentem una llista de mots o grups de mots connectors, dividits segons les funcions bàsiques, que poden ajudar a millorar la redacció d’un text.

   

   Per introduir el tema
   en relació amb
   en el marc de
   pel que fa a
   quant a
   respecte a/de
   sobre [assumpte]
   tal com

   

   

   Per continuar sobre un mateix punt
   així mateix
   alhora
   a més / a més a més
   igualment

   

   

   Per posar èmfasi
   cal destacar també
   en efecte
   és per això que

   

   

   Per enllaçar elements
   així com
   com també
   i també

   

   

   Per indicar un contrast entre dos elements
   així i tot
   amb tot
   en canvi
   malgrat tot
   no obstant això
   però
   tanmateix
   tot i així

   

   

   Per comparar dos o més termes
   igual que
   tan [...] com

   

   

   Per distribuir elements
   ara [...] ara
   bé [...] o bé
   o [...] o

   

   

   Per marcar ordre
   a continuació
   d’una banda, [...], de l’altra
   en primer [segon, tercer, etc.] lloc
   tot seguit

   

   

   Per expressar una condició o una excepció
   llevat de/que
   sempre que
   si no
   tret de/que

   

   

   Per resumir
   a manera/tall de resum
   en conjunt
   recollint tot el que sha dit

   

   

   Per concloure
   així doncs
   confio que
   en conseqüència
   per concloure

     

 • AIXECAR O ESTENDRE UNA ACTA?  Aixecar és el verb que expressa l’acabament d’una sessió, mentre que estendre es fa servir per referir-se al fet de redactar l’acta de la sessió. Per tant, el secretari estén una acta de la sessió aixecada pel president.

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088