(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

El certificat

Compartir

   
 • EL CERTIFICAT  Quina estructura té?

   

  Com hem descriure el mot certifico?

  1 Certifico

  Aquest mot, que introdueix el nucli del certificat, cal destacar-lo amb majúscules o negreta, aïllat del cos del text i seguit de dos punts.

  • Certifico
  • Que, segons els antecedents que consten a la Secretaria General de la Diputació, [...].

   

  • CERTIFICO:
  • Que, segons els antecedents que consten a la Secretaria General de la Diputació, [...].

   

  • Certifico:
  • Que, segons els antecedents que consten a la Secretaria General de la Diputació, [...].

   

  Tot i que l’ús de la tercera persona (certifica) no és incorrecte, es recomana utilitzar la primera persona (certifico), ja que contribueix a l’estil directe que ha de caracteritzar la documentació administrativa.

   

  Com introduïm allò que certifiquem?

  2 Que

  Fem servir la conjunció que per introduir allò que certifiquem. Si certifiquem diversos fets, els expressarem en paràgrafs independents, numerats i encapçalats per la conjunció que.

  {#emotions_dlg.cross} Certifico:

  1. En data 5 d’octubre de 2012, es va realitzar en aquesta corporació el curs «Com fer una revista digital gratuïta».

  2. La tècnica Mercè Bacardí va assistir al curs esmentat.

  {#emotions_dlg.tick} Certifico:

  1. Que, en data 5 d’octubre de 2012, es va realitzar en aquesta corporació el curs «Com fer una revista digital gratuïta».

  2. Que la tècnica Mercè Bacardí va assistir al curs esmentat.

   

  Com hem de marcar les citacions literals?

  3 «

  Utilitzem les cometes per indicar que introduïm en el text la transcripció literal d’un acord d’un òrgan col·legiat, de la part dispositiva d’una resolució, etc.

  A les publicacions i altres materials impresos de la Diputació fem servir les cometes baixes («...»), que són les més habituals en la tradició dels textos tractats editorialment en català, però en els textos administratius, tècnics i periodístics podem utilitzar les altes (...).

  Si, com en l’exemple, el text citat ocupa més d’un paràgraf, obrim les cometes a l’inici de cada paràgraf i les tanquem al final de l’últim paràgraf.

   

  Dues formes diferents per expressar la conformitat?

  4 Vistiplau

  El terme vistiplau fa referència al tràmit amb què un superior aprova o reconeix l’adequació o l’oportunitat d’alguna cosa, o hi dóna la conformitat. És la forma que fem servir dins els escrits, en general precedida de l’article masculí (amb el vistiplau del president).

  En canvi, fora de text, al peu dels escrits i en el punt on es produeix l’aprovació, escrivim Vist i plau, que conté les paraules vist (en el sentit de ho he vist) i plau (volent dir em plau, em va bé, ho considero oportú i correcte).

  No hem de fer servir l’expressió *vist i conforme, que és un calc de la locució castellana visto y conforme.

   

  Cal usar sempre la mateixa fórmula de certificació?

  5 I, perquè consti, signo aquest certificat amb el vistiplau del president

  Aquesta fórmula final acostuma a ser fixa, tot i que pot presentar algunes variacions, depenent de si inclou referències a la persona que sol·licita el document, a la que en dóna la conformitat, o bé a la finalitat per a la qual s’expedeix el certificat:

  I, perquè consti, estenc aquest certificat.

  I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, el senyor Joan Giraut.

  I, perquè consti, expedeixo aquest certificat a petició de la persona interessada.

  I, perquè així consti, a l’efecte de [...], signo aquest certificat.

   

  La fórmula final no ha de contenir la datació; aquesta s’ha de situar a continuació, en un paràgraf independent.

  • I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, a Girona, a 20 de gener de 2010.
  • I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
  • Girona, 20 de gener de 2010

   

  Què ha de contenir la signatura?

  A l’apartat de la signatura, només hi ha d’aparèixer la rúbrica manuscrita de la persona que certifica, perquè el nom i cognoms i el càrrec ja consten a l’encapçalament.

  Si el certificat conté vistiplau, a més de la rúbrica de la persona que el dóna, cal escriure’n el càrrec (encapçalat per un article) i el nom i cognoms, tret que no hagin aparegut a la fórmula de certificació.

  • I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, el senyor Joan Giraut.

  [rúbrica]

  Vist i plau

   

  El president

   

  [rúbrica]

   

  Joan Giraut

  • I, perquè consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau del president, el senyor Joan Giraut.

  [rúbrica]

  Vist i plau

   

  [rúbrica]

     

 • LA CONJUNCIÓ QUE  En el llenguatge administratiu i jurídic sovint trobem expressions incorrectes en les quals s’ha omès la conjunció que. Es tracta de frases en què el verb principal (sol·licitar, demanar, acordar, etc.) expressa una petició, una voluntat o una decisió que es pot substituir pel pronom això:

  {#emotions_dlg.cross} Sol·licito tingueu per presentat l’escrit anterior.

  {#emotions_dlg.tick} Sol·licito que tingueu per presentat l’escrit anterior.


  {#emotions_dlg.cross} Acordem sigui concedida la pròrroga sol·licitada.

  {#emotions_dlg.tick} Acordem que sigui concedida la pròrroga sol·licitada.

  Per tant, en aquestes construccions cal escriure a continuació del verb la conjunció que.

   

 • L’OMISSIÓ DE L’ARTICLE  En l’àmbit administratiu i judicial es tendeix a prescindir dels articles, tant els determinats (el, la, els, les) com els indeterminats (un, una, uns, unes). Cal, però, que els utilitzem, tal com ho fem quan ens expressem en altres contextos.

  • T’enviaré postal des de Formentera.
  • T’enviaré una postal des de Formentera.

   

  • Trameteu-li acta del Ple del mes de gener.
  • Trameteu-li lacta del Ple del mes de gener.

   

  • Envieu còpia de l’acta a les persones convocades a la reunió.
  • Envieu una còpia de l’acta a les persones convocades a la reunió.

    

 • CERTIFICAT O CERTIFICACIÓ?  Aquests mots designen conceptes diferents. El certificat és el nom del document, i, en canvi, la certificació fa referència a ‘l’acció de certificar’.

  Us enviem el certificat que ens heu demanat.

  És imprescindible la certificació del secretari sobre […].

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088