(Cerca avançada )

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Descarregar

El decret o resolució

Compartir

   
 • EL DECRET O RESOLUCIÓ  Quina estructura té?

   

  A l’efecte de, als efectes de o a efectes de?

  1 a l’efecte de

  Aquesta locució és sinònima de a fi de, amb la finalitat de, etc. Cal tenir en compte que usarem la forma a l’efecte de, en singular, quan fem referència a una sola finalitat:

  • I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada als efectes de presentar-lo davant de l’organisme corresponent.
  • I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada a l’efecte de presentar-lo davant de l’organisme corresponent.

  En canvi, emprarem la forma als efectes de o a efectes de, en plural, quan ens referim a una suma d’efectes:

  • I, perquè consti, signo aquest certificat a petició de la persona interessada als efectes de justificació dels estudis realitzats i de valoració en la fase de concurs de la convocatòria indicada.

   

  Esmentada o de referència?

  2 esmentada

  Recordeu que la locució de referència, quan és sinònima d’indicat, consignat, esmentat, etc., és una expressió incorrecta. La podem substituir, doncs, per aquests adjectius (amb els femenins i plurals respectius).

  • En relació amb l’expediènt de referència, [...].
  • En relació amb l’expedient esmentat, [...].

   

  Euro, o EUR?

  3

  Solem fer servir el mot euro quan no va acompanyat d’una xifra o quan aquesta s’expressa totalment o parcialment en lletres.

  • La depreciació de l’euro comportarà que calgui augmentar els tipus d’interès.
  • Ha rebut una subvenció de 10 milions d’euros.

  En canvi, quan expressem les quantitats en xifres, solem utilitzar el símbol .

  • La Diputació ha subvencionat les obres del centre cívic amb 75.000 €.

  El símbol EUR, aprovat per l’Organització Internacional per a la Normalització (ISO), s’escriu amb majúscules i sense punts, i és invariable. Aquest símbol es fa servir per a les relacions interbancàries i les operacions transnacionals, al costat dels altres codis ISO: USD (dòlar) DKK (corona danesa), etcètera.

   

  Els símbols, enganxats o separats?

  4 50 %

  Els símbols, els separem de l’element que acompanyen per mitjà d’un espai.

  • Un 17% de la població catalana té més de 65 anys.
  • Un 17 % de la població catalana té més de 65 anys.

   

  • L’acte començarà a les 18.30h, a la sala de plens de l’Ajuntament.
  • L’acte començarà a les 18.30 h, a la sala de plens de l’Ajuntament.

   

  • La construcció de la carretera ha costat 896.217,73€.
  • La construcció de la carretera ha costat 896.217,73 €.

   

  Duu fórmula final, el decret o resolució?

  El decret o resolució no duu cap fórmula final com ara Així ho disposo per mitjà d’aquest decret, signat a Girona [...]. Després de l’últim punt de la resolució s’escriu directament la data.

   

  *Nhe pres raó o en dono fe?

  5 En dono fe

  A la signatura del secretari, s’ha d’evitar l’expressió *N’he pres raó, que és un calc de la locució castellana Toma de razón. Cal substituir-la per En dono fe.

   

 • EL GERUNDI (II)  En el butlletí anterior vam analitzar els casos en què el gerundi s’utilitza adequadament. Ara, en canvi, ens centrarem en els usos incorrectes d’aquesta forma verbal.

  Tal com vam veure, el gerundi, perquè sigui correcte, ha d’expressar una acció simultània o anterior a la del verb principal. Per tant, el gerundi és incorrecte quan expressa una acció posterior a la del verb principal o que n’és la conseqüència (gerundi de posterioritat o de conseqüència):

  • En data 20 d’octubre de 2013, es va emetre l’informe tècnic sobre les propostes econòmiques, valorant-se posteriorment les ofertes per tal de fer una proposta d’adjudicació del contracte.
  • En data 20 d’octubre de 2013, es va emetre l’informe tècnic sobre les propostes econòmiques, i posteriorment es van valorar les ofertes per tal de fer una proposta d’adjudicació del contracte.

   

  • Es van desestimar els vuit treballs presentats, atès que no s’ajustaven a les bases establertes en la convocatòria, declarant-se el premi desert.
  • Es van desestimar els vuit treballs presentats, atès que no s’ajustaven a les bases establertes en la convocatòria, i el premi es va declarar desert.

   

  Si fem la prova d’invertir l’ordre dels elements, veiem que l’oració resultant no té sentit:

  • Valorant-se posteriorment les ofertes per tal de fer una proposta d’adjudicació del contracte, en data 20 d’octubre de 2013 es va emetre l’informe tècnic sobre les propostes econòmiques.
  • Declarant-se el premi desert, es van desestimar els vuit treballs presentats, atès que no s’ajustaven a les bases establertes en la convocatòria.

   

  El gerundi també és incorrecte quan coordina dues accions que són independents l’una de l’altra (gerundi copulatiu). Podem evitar aquest gerundi fent ús de la conjunció i o d’un punt i seguit, segons el cas:

  • L’accés a l’aparcament dissuasori es realitza pel marge esquerre de la carretera veïnal, essent necessari sol·licitar el permís corresponent a l’Ajuntament.
  • L’accés a l’aparcament dissuasori es realitza pel marge esquerre de la carretera veïnal. És necessari sol·licitar el permís corresponent a l’Ajuntament.

   

  Per acabar, el gerundi és incorrecte quan dóna detalls sobre un tipus de document (gerundi especificatiu). Aquest gerundi, el podem evitar si el substituïm per un adjectiu, per una construcció de relatiu (que, en què, en el qual, per mitjà del qual...) o per la preposició per seguida del verb en infinitiu, segons el cas:

  • Sol·licitud demanant una pròrroga per justificar la subvenció atorgada.
  • Sol·licitud en què es demana una pròrroga per justificar la subvenció atorgada.

   

  • Conveni incentivant la preservació d’hàbitats naturals.
  • Conveni per incentivar la preservació d’hàbitats naturals.
  • Conveni que incentiva la preservació d’hàbitats naturals.

   

 • ESMENAR O *SUBSANAR?  Quan volem fer referència al fet que cal rectificar algun aspecte d’un document, hem de fer servir el verb esmenar, que significa corregir. Subsanar és l’equivalent castellà al verb esmenar.

  • Us cito perquè comparegueu a la Diputació per subsanar les deficiències detectades en la documentació que vau presentar.
  • Us cito perquè comparegueu a la Diputació per esmenar les deficiències detectades en la documentació que vau presentar.

   

   

   

  Si voleu ampliar la informació que conté aquest butlletí, consulteu el Llibre d’estil de la Diputació de Girona (Div. aut. Llibre d’estil de la Diputació de Girona. Vic: Eumo Editorial, 2011).

  Des de l’Oficina de Serveis Lingüístics us animem a proposar-nos temes que us interessaria que tractéssim, siguin de normativa (pronoms febles, relatius, etc.), de qüestions convencionals, de terminologia administrativa o de qualsevol altre àmbit d’interès per a la Diputació. Podeu fer-ho a l’adreça osl@ddgi.cat.

   

Generant PDF...
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088