Parc Natural del Montseny

La Diputació de Girona és cogestora del Parc Natural del Montseny, juntament amb la Diputació de Barcelona.

Les línies principals d’actuació són:

  • Millorar l’estat de conservació dels hàbitats i les espècies de conservació prioritària del Parc Natural i Reserva de la Biosfera (PN-RB) del Montseny.
  • Potenciar la gestió forestal sostenible i la prevenció d’incendis en el nou context de canvi climàtic.
  • Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.
  • Gestionar l’ús públic del parc per compatibilitzar el gaudi de les persones i els valors de l’espai.
  • Promocionar programes i campanyes d’educació ambiental en l’àmbit educatiu i dirigits a la ciutadania.
  • Impulsar la igualtat de gènere amb l’execució del Pla d’Igualtat de Gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
  • Col·laborar amb els municipis del parc per dotar-los dels serveis de vigilància i prevenció d’incendis forestals, d’infraestructura logística per a la regulació de l’ús públic (punts d’informació i senyalització d’itineraris) i de suport a centres culturals o museístics.
  • Promoure línies d’ajuts per a activitats econòmiques (activitats forestals, agrícoles i ramaderes i d’empreses de serveis) dirigides a persones titulars d’immobles o finques forestals i a associacions o agrupacions forestals per dur a terme projectes dins del PN-RB del Montseny en l’àmbit territorial de la província de Girona.
  • Destinar recursos per al manteniment de la xarxa viària d’ús públic dels municipis gironins situats dins del parc.
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Serveis i activitats

Dades de contacte