Factura electrònica adreçada als proveïdors

A partir del 15 de gener de 2015 els proveïdors de la Diputació que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques.

A banda dels obligats anteriors, qualsevol persona, física o jurídica, que hagi de presentar factures a la Diputació de Girona, independentment de l'import, podrà fer-ho en format electrònic.

 

 

 

Abans d'enviar una factura electrònica o en paper a la Diputació de Girona, és requisit imprescindible estar prèviament donat d'alta com a creditor.

En cas de no estar donat d'alta com a creditor o no tenir les dades del compte bancari actualitzades i d'acord amb la factura que es vol enviar, el sistema rebutjarà la factura automàticament.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona.

 

1. Com indico el destinatari. CODIS DIR 3

Per tal que la factura electrònica arribi al seu destinatari, és obligatori identificar l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora, d'acord amb l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el punt general d'entrada de factures electròniques.

Amb la finalitat de lliurar la factura a les unitats competents per a la seva tramitació, els codis DIR3 de la Diputació de Girona són els que es detallen a continuació:

 

Centre Gestor 1. Oficina comptable 2. Òrgan gestor 3. Unitat tramitadora
100 Gabinet de Presidència L02000017 LA0011822 LA0011822
101 Difusió L02000017 LA0011823 LA0011823
102 Serveis Lingüístics L02000017 LA0011825 LA0011825
200 Intervenció General L02000017 LA0011833 LA0011833
200 Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals L02000017 LA0011833 LA0018895
200 Comptabilitat i Pressupostos L02000017 LA0011833 LA0018896
200 Control Financer L02000017 LA0011833 LA0018897
201 Tresoreria General L02000017 LA0011834 LA0011834
210 Assistència i Cooperació als Municipis L02000017 LA0011840 LA0011840
211 Servei d'Arquitectura L02000017 LA0011841 LA0011841
212 Servei d'Enginyeria - Protecció Civil L02000017 LA0011842 LA0011842
213 Govern Obert L02000017 LA0011844 LA0011844
220 Secretaria General i Expropiacions L02000017 LA0011826 LA0011826
221 Serveis Jurídics L02000017 LA0011827 LA0011827
222 Servei d'Arxius i Gestió de Documents L02000017 LA0011828 LA0011828
223 Compra Pública L02000017 LA0011829 LA0011829
224 Patrimoni L02000017 LA0011832 LA0011832
230 Serveis Interns L02000017 LA0011835 LA0011830
230 Direcció Corporativa d'organització i Recursos Humans L02000017 LA0011835 LA0011835
240 Promoció i Desenvolupament Econòmic Local L02000017 LA0011836 LA0011836
300 Cooperació Cultural L02000017 LA0011845 LA0011845
300 Centre cultural Les Bernardes, de Salt L02000017 LA0029038 LA0029038
301 Biblioteques L02000017 LA0011846 LA0011846
302 INSPAI, Centre de la Imatge L02000017 LA0011847 LA0011847
303 Comunicació Cultural L02000017 LA0011848 LA0011848
304 Monuments L02000017 LA0011849 LA0011849
305 Casa de Cultura L02000017 LA0020755 LA0020755
310 Noves Tecnologies L02000017 LA0011850 LA0011850
320 Servei d'Esports L02000017 LA0011851 LA0011851
400 Habitatge L02000017 LA0011843 LA0011843
410 Educació L02000017 LA0014476 LA0014476
500 Medi Ambient L02000017 LA0011837 LA0011837
510 Xarxa Viària L02000017 LA0011838 LA0011838
520 Servei de Programes Europeus L02000017 LA0011839 LA0011839

 

 

2. Què es necessita per facturar electrònicament:

a) Un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques
b) Una firma o certificat digital reconegut

 

3. Com crear i enviar una factura electrònica

Les factures electròniques han de ser confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2 i 3.2.1 i signades electrònicament mitjançant un certificat reconegut, les especificacions d'aquest format les podeu trobar a www.facturae.es.

 

Pas 1. Crear  facturar electrònica

Per enviar factures electròniques a través del servei e.FACT, les empreses disposen de les modalitats següents:

Modalitat 1. Es disposa d'un programa o una aplicació informàtica que generi factures electròniques.

Si l'empresa disposa d'una plataforma de serveis de facturació de mercat contractada o de programari propi, sempre que es trobin integrats al concentrador (hub) del servei e.FACT, pot enviar factures i consultar-ne l'estat.

En el supòsit que l'empresa no disposi d'un programari integrat en el servei e.FACT, el proveïdor de la plataforma pot contactar amb el Consorci AOC per sol·licitar-hi la integració i rebre el suport tècnic necessari.

Modalitat 2. No es disposa d'un programa informàtic.

Si l'empresa no disposa d'una aplicació informàtica, existeixen solucions o eines gratuïtes per crear factures electròniques, com per exemple:

 

Pas 2. Enviar una factura electrònica:

Bústia de Factures electròniques (pestanya Enviament de factures)

 

4. Com consultar l'estat d'una factura electrònica

Per consultar l'estat de la factura, és molt important que l'empresa aporti la informació de manera exacta dels camps següents: número de factura (tots els dígits), any fiscal, NIF/CIF de l'emissor, CIF del receptor i import total de la factura.

Bústia de Factures electròniques (pestanya Consulteu l'estat)

 

Suport a l'usuari del registre de factures

REGISTRE DE FACTURES
Intervenció General
Diputació de Girona
Pujada Sant Martí, 4-5
17004 Girona
factures@ddgi.cat

A qui s'adreça

Entitats, empreses

Societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.

Accés al servei

Accés a l'aplicatiu per l'enviament de factura electrònica

Normativa

Serveis responsables

Comptabilitat i pressupostos
Intervenció General

Documentació