Catàleg de serveis 2021

Diputació de Girona i Organismes Autònoms

El Catàleg de Serveis de la Diputació de Girona és un document amb informació d’utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis i la unitat que els presta, els compromisos adquirits en termes d’eficàcia i qualitat de la prestació, i els mecanismes de participació de la ciutadania i de les persones usuàries en la millora de la prestació.

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix el dret de tots els ciutadans en condicions d’igualtat a uns serveis públics de qualitat, i que les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar l’aplicació de cartes de serveis i altres instruments de qualitat, en els termes que estableixi la normativa corresponent.

Subvencions 2021

Consulta les subvencions de l’any 2021

Catàleg 2020

Consulta el catàleg de serveis de l’any 2020