Carta de serveis

La Diputació de Girona treballa en un model de Carta de serveis per a totes les prestacions que ofereix la corporació, per donar compliment a les obligacions de transparència i per millorar-ne la qualitat. El model de Carta s'està treballant d'acord amb la proposta que ha elaborat el grup de Treball de Transparència Local de la Xarxa de Governs Transparents, del qual la Diputació forma part.

Les cartes de serveis són l'instrument mitjançant el qual els òrgans, els organismes i les entitats de l'Administració informen els ciutadans i els usuaris dels serveis que tenen encomanats i dels drets que els assisteixen en relació amb aquests serveis i sobre els compromisos de qualitat a l'hora de prestar-los.

La regulació de cartes de serveis es recull a la Llei de transparència catalana (LTC) i a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (L'article 23.3). 

L'article 9.1.j) de la llei 19/2014, de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTC) fa referència als catàlegs de serveis com una informació pública que ha de ser objecte de publicitat activa i a les cartes de serveis. Cal tenir en compte, però, que tenen naturalesa i regulacions diferents.

L'article 61 de la LTC disposa que els ciutadans tenen el dret de fer propostes d'actuació o millora i suggeriments amb relació amb el funcionament dels serveis públics, i que les propostes i els suggeriments es poden formular per mitjà del Portal de la Transparència, amb el corresponent mecanisme d'interacció vinculat al catàleg dels serveis públics a què fa referència l'article 9.1.j, o per qualsevol altre mitjà que escullin els ciutadans. Aquests serveis han de tenir uns estàndards mínims de qualitat.

L'article 59 de la LTC disposa que l'administració pública ha de garantir aquests estàndards mínims de qualitat i que ha d'incloure com a mínim:

  • L'organització i la forma de gestió del servei;
  • La identificació dels responsables de la gestió;
  • Els estàndards mínims de qualitat del servei desglossats, si escau, per categories de prestacions, i els indicadors i els instruments per a avaluar-ne l'aplicació;
  • Les condicions d'accés;
  • Els drets i deures dels usuaris;
  • El règim econòmic aplicable, amb indicació de les taxes i els preus públics que siguin aplicables, si escau;
  • Les vies de reclamació utilitzables;
  • Les vies utilitzables perquè els usuaris puguin obtenir informació i orientació en relació amb el servei públic.