Fitxa d’alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

 

A) Presentació electrònica*

 1. Descarregueu el model de fitxa de creditor.
 2. Empleneu la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Valideu les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
  • 3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l’entitat bancària abans de la signatura electrònica** del document per part del creditor.
  • 3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte signat electrònicament per l’entitat bancària.
  • 3.3 Marcant la casella d’autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
 4. Signeu la fitxa de creditor electrònicament.
 5. Presenteu la fitxa de creditor per mitjans electrònics.

 

B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

 1. Descarregueu el model de fitxa de creditor.
 2. Empleneu la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Valideu les dades bancàries, amb la firma i el segell de l’entitat bancària.
 4. Signeu la fitxa de creditor.
 5. Presenteu la fitxa de creditor al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5). La persona que hi comparegui s’haurà d’identificar amb el DNI.

 

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l’AEAT.

** Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

Ficha de alta de acreedor

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

 

 1. A) Presentación electrónica*
  1. 1. Descargar el modelo de ficha de acreedor en http://www.ddgi.cat/web/document/1554
  2. 2. Rellenar la ficha con los datos que se solicitan.
  3. 3. Validar los datos bancarios. La validación se puede hacer de una de las formas siguientes:
  4. 3.1 Imprimiendo la ficha de acreedor y haciéndola sellar por la entidad bancaria antes de la firma electrónica** del documento por parte del acreedor.
  5. 3.2 Mediante un certificado acreditativo de la titularidad de la cuenta firmada electrónicamente por la entidad bancaria.
  6. 3.3 Marcando la casilla de autorización en la ficha de acreedor (este supuesto solo es válido para personas físicas).
  7. 4. Firmar la ficha de acreedor electrónicamente.
  8. 5. Presentar la ficha de acreedor por medios electrónicos.

 

 1. B) Presencialmente (opción válida únicamente para personas físicas que no opten por la presentación electrónica)
  1. 1. Descargar el modelo de ficha de acreedor en http://www.ddgi.cat/web/document/1554
  2. 2. Rellenar la ficha con los datos que se solicitan.
  3. 3. Validar los datos bancarios con la firma y el sello de la entidad bancaria.
  4. 4. Firmar la ficha de acreedor.
  5. 5. Presentar la ficha de acreedor en el Registro General de la Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5). La persona que comparezca en la Diputació deberá identificarse mediante el DNI.

 

* Es obligatorio adjuntar el NIF. Cuando se trate de personas jurídicas, tiene que contener el código seguro de verificación de la AEAT.

** Sistemas de firma electrónica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica