Fitxa d'alta de creditor

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

 

A) Presentació electrònica *

 1. Descarregueu el model de fitxa de creditor.
 2. Empleneu la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Valideu les dades bancàries. Per a la validació es pot fer servir una de les formes següents:
  • 3.1 Imprimint la fitxa de creditor i fent-la segellar per l'entitat bancària abans de la signatura electrònica del document per part del creditor.
  • 3.2 Mitjançant un certificat acreditatiu de la titularitat del compte.
  • 3.3 Marcant la casella d'autorització a la fitxa de creditor (aquest supòsit només és vàlid per a persones físiques).
 4. Signeu la fitxa de creditor electrònicament. **
 5. Presenteu la fitxa de creditor per mitjans electrònics.

* És obligatori adjuntar el NIF. Quan es tracti de persones jurídiques, ha de contenir el codi segur de verificació de l'AEAT.
** La signatura electrònica de les persones jurídiques ha de ser la de representant. Sistemes de signatura electrònica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

 

B) Presencialment (opció vàlida únicament per a persones físiques que no optin per la presentació electrònica)

 1. Descarregueu el model de fitxa de creditor.
 2. Empleneu la fitxa amb les dades que es demanen.
 3. Valideu les dades bancàries, amb la firma i el segell de l'entitat bancària.
 4. Signeu la fitxa de creditor.
 5. Presenteu la fitxa de creditor al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5). El creditor s'haurà d'identificar amb el DNI.

Ficha de alta de acreedor

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

 

A) Presentación electrónica *

 1. Descargar el modelo de ficha de acreedor en http://www.ddgi.cat/web/document/1554
 2. Rellenar la ficha con los datos que se solicitan.
 3. Validar los datos bancarios. La validación se puede hacer de una de las formas siguientes:
  • 3.1 Imprimiendo la ficha de acreedor y haciéndola sellar por la entidad bancaria antes de la firma electrónica del documento por parte del acreedor.
  • 3.2 Mediante un certificado acreditativo de la titularidad de la cuenta.
  • 3.3 Marcando la casilla de autorización en la ficha de acreedor (este supuesto solo es válido para personas físicas).
 4. Firmar la ficha de acreedor electrónicamente. **
 5. Presentar la ficha de acreedor por medios electrónicos.

* Es obligatorio adjuntar el NIF. Cuando se trate de personas jurídicas, tiene que contener el código seguro de verificación de la AEAT.
** La firma electrónica de las personas jurídicas tiene que ser la de representante. Sistemas de firma electrónica: http://www.ddgi.cat/web/nivell/658/s-1/sistemes-de-signatura-electronica

 

B) Presencialmente (opción válida únicamente para personas físicas que no opten por la presentación electrónica)

 1. Descargar el modelo de ficha de acreedor en http://www.ddgi.cat/web/document/1554
 2. Rellenar la ficha con los datos que se solicitan.
 3. Validar los datos bancarios con la firma y el sello de la entidad bancaria.
 4. Firmar la ficha de acreedor.
 5. Presentar la ficha de acreedor en el Registro General de la Diputació de Girona (pujada de St. Martí, 5). El creditor deberá identificarse mediante el DNI.