El Ple de la Diputació

El Ple de la Diputació de Girona és l’òrgan col·legiat de govern que té la funció d’aprovar les actuacions i les polítiques institucionals de la Diputació.

Celebra sessions ordinàries amb caràcter mensual i també pot celebrar-ne d’extraordinàries. Totes les sessions són públiques.

Componen el Ple 27 diputats, representants de tot el territori, que són escollits pel sistema d'elecció indirecta d’entre els alcaldes i regidors dels ajuntaments de les comarques gironines, un cop constituïts els consistoris després de les eleccions municipals.

Les principals competències del Ple les trobem recollides a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’entre les quals trobem l’organització de la Diputació, l’aprovació i modificació dels pressupostos, el control i la fiscalització dels òrgans de govern, l’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, fixació de retribucions i l’exercici d’accions judicials i administratives, així com la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

La composició del Ple de la Diputació de Girona és la següent: