Pla de Mandat de la Diputació de Girona 2024-2027

Per segon mandat consecutiu, la Diputació de Girona presenta el Pla de Mandat, en aquest cas per al període 2024-2027, amb la voluntat de seguir el seu compromís de treballar amb la màxima transparència davant la ciutadania.

El Pla de Mandat 2024-2027 s'articula en 8 grans eixos, amb 225 accions concretes i avaluables, que pretenen donar resposta al compliment  dels objectius estratègics i específics de cada un d'ells. En la definició d'aquestes accions s'han obviat totes aquelles accions recurrents indicant i prioritzant només aquelles que són de nova execució. 

El Pla inclou també l'alineació de cada una de les accions amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el seu estat d'excussió que permetrà avaluar-ne anualment el grau de compliment dels compromisos adquirits.

Aquest document, per tant, és un document viu que s'aniria actualitzant de forma periòdica i de manera molt visual per poder fer-ne un seguiment de la seva evolució al llarg del mandat. 

 

Eixos de mandat

 

 

 

 

 

 

1. Govern obert

La Diputació facilita als ajuntaments la implantació de l'Administració electrònica, així com l'establiment de polítiques de bon govern i transparència.

La línia de treball consisteix a escoltar, assistir i ajudar tots els municipis, atenent a les seves necessitats i oferint-los les eines i els recursos per garantir més participació, transparència i comunicació. L'objectiu és acostar la corporació als ajuntaments i a tota la ciutadania.

Objectius:

 • Ampliar els serveis en govern obert als ajuntaments, a la Diputació de Girona i al seu sector públic en l'àmbit de la integritat i el Sistema Intern d'Informació (SII).
 • Prestar nous serveis d'assistència en govern obert als ajuntaments.
 • Simplificar els procediments de la prestació de serveis de la Diputació de Girona.

 

2. Cooperació amb el món local

La cooperació i el desenvolupament local són la principal línia d'ajuda i de serveis que té la corporació en relació amb la seva política basada en l'equitat i la solidaritat.

Objectius:

 • Contribuir a la suficiència econòmica i autonomia financera dels ens locals gironins per a la prestació dels serveis municipals.
 • Ampliar els serveis d'assistència en àmbits de competència municipal.
 • Ampliar l'àmbit de Servei d'Assistència als Municipis per a la Gestió de Cementiris i Serveis Funeraris.
 • Col·laborar tant amb els diferents departaments de la Diputació, com amb els ajuntaments i entitats de les comarques gironines en la difusió de les seves activitats
 • Millorar l'abast i continguts dels tallers de formació a l'òrgan interventor de les entitats locals.
 • Desenvolupar la funció de la planificació financera de la tresoreria dels ens locals.
 • Contribuir a la suficiència econòmica i autonomia financera dels ens locals gironins per a la prestació dels serveis municipals.
 • Atendre les peticions de diversos municipis de la  demarcació de Girona  i reduir la sobrecàrrega actual dels nostres secretaris-interventors, que assumeixen tres places cadascun
 • Subvenciar projectes de gestió de documents i arxiu dels ajuntaments de les comarques gironines.
 • Augmentar el suport i l'acompanyament als ajuntaments en el seu procés de compra.
 • Ampliar el suport als ajuntaments en l'àmbit de noves tecnologies.
 • Oferir als ajuntaments suport tècnic per la planificació, disseny i gestió dels equipaments esportius i suport econòmic per la seva construcció, millora o condicionament.
 • Prestar serveis de gestió de dades en habitatge.
 • Augmentar el parc d'habitatges destinats a polítiques públiques.
 • Donar suport als ens locals i a les entitats sense ànim de lucre per captar recursos econòmics de la Unió Europea.

 

3. Àmbit social i mediambiental

Línia de treball transversal i eix vertebrador de totes les polítiques de la Diputació de Girona, per garantir el benestar de la ciutadania des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental, la salut pública i l'acció social.

Objectius:

 • Avançar cap a la gestió circular de l'aigua i buscar solucions en episodis de sequera com l'actual per garantir l'accés al consum d'aigua a la població.
 • Millorar l'eficiència energètica dels edificis de la Diputació de Girona.
 • Millorar l'estalvi d'aigua dels edificis corporatius.
 • Promoure hàbits saludables als treballadors.
 • Fomentar la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i nenes.
 • Accelerar la transició energètica i empoderar a la ciutadania.
 • Promoure la gestió forestal propera a la natura, en l'escenari de canvi climàtic, i la prevenció dels incendis forestals.
 • Contribuir a millorar l'estat de conservació del patrimoni natural de comarques gironines i dels serveis ecosistèmics que forneixen.
 • Capacitar els tècnics i electes municipals per a l'exercici de les competències municipals en matèria de Medi Ambient.
 • Ordenar i protegir els espais de bany interiors.
 • Afavorir la cooperació transfronterera amb la Catalunya del Nord.
 • Ordenar l'ús públic a l'espai natural protegit de les Gavarres i difondre el seu patrimoni cultural.
 • Restaurar i afavorir el valor el paisatge.
 • Promoure polítiques que potenciïn el model 3´S (Salut, Social i Sostenibilitat).
 • Promoure la innovació en el món local en matèria de salut pública, acció social i sostenibilitat.
 • Planificar el creixement de la xarxa d'infraestructures de mobilitat sostenible a les comarques gironines.
 • Incrementar els estàndards de qualitat a tots els serveis de SUMAR.         

 

4. Cultura, esports i educació

L'educació, l'esport i la cultura són els eixos vertebradors d'una societat sana, culta i lliure. La Diputació de Girona té la capacitat de donar suport a una àmplia oferta d'iniciatives culturals i esportives que cap altra administració de la demarcació pot promoure.

Objectius:

 • Promoure la vinculació directa entre la cultura i les accions que busquen la millora de la salut, la inclusió i el canvi social.
 • Fer possible una oferta cultural actualitzada i representativa de la realitat del territori.
 • Connectar la realitat cultural dins del territori i també amb altres realitats de Catalunya i de fora del país.
 • Millorar la tecnologia de comunicació professional i el seu ús per part de les biblioteques públiques.
 • Ajudar les biblioteques a mantenir la seva col·lecció ajustada a les pautes del Servei de Biblioteques pel que fa a la coherència, actualització i equilibri dels diversos fons que la constitueixen.
 • Identificar la problemàtica del servei de lectura pública als municipis turístics per idear propostes de millora en l'àmbit local, regional o nacional
 • Ingressar, tractar tècnicament, conservar i difondre el patrimoni fotogràfic i audiovisual de les comarques de Girona i el generat per la Diputació de Girona.
 • Promoure la salvaguarda de fons d'imatges i estimular i influir en les polítiques públiques, relacionades amb el tractament, la conservació i la difusió del patrimoni fotogràfic i de la fotografia en els ajuntaments, els centres i els equipaments culturals de les comarques de Girona.
 • Fomentar la formació, creació, expressió i manifestació artística i cultural del territori relacionada amb el sector de la fotografia contemporània.
 • Prioritzar l'edició d'aquelles publicacions i col·leccions que contribueixen al coneixement de la història, la societat i el patrimoni natural i cultural de les terres gironines.
 • Potenciar la divulgació de la recerca i afavorir l'accés al fons bibliogràfic de la Diputació de Girona.
 • Incrementar el suport a l'edició a través de les quatre línies de subvencions del Servei i impulsar la participació en el Concurs de Còmic i Novel·la Gràfica.
 • Assistir econòmicament als municipis, entitats i particulars en activitats de restauració, rehabilitació i conservació d'elements immobles amb valor patrimonial, dins del territori de les comarques gironines.
 • Donar a conèixer el patrimoni arquitectònic de les comarques gironines.
 • Fomentar la cultura i el coneixement de qualitat a la societat.
 • Definir i crear un Centre Cultural de les comarques gironines (CCCG).
 • Crear un observatori per assessorar municipis, entitats i la mateixa Diputació de Girona.
 • Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida per a tots.
 • Vetllar per la continuïtat dels centres escolars a les zones amb menys població, entenent que el centre educatiu és un dels principals garants de l'arrelament de les famílies en el municipi
 • Aconseguir la inclusió de l'Escola de Música en el Registre de centres del Departament d'Educació
 • Millorar el sistema d'educació artística i musical de les comarques gironines
 • Afavorir l'intercanvi de coneixements i experiències dels agents del sector Esportiu.
 • Fer visible i accessible l'esport adaptat.

 

5. Desenvolupament econòmic

Millorar les condicions socioeconòmiques del territori a través de polítiques que fomentin la creació de noves activitats i generin ocupació, i, alhora, impulsant accions que enforteixin les activitats econòmiques, el teixit econòmic i els llocs de treball existents.

Objectius:

 • Impulsar i digitalitzar el comerç local de la demarcació de Girona.
 • Dotar el territori d'eines i programes de suport a la creació, creixement i consolidació empresarial.
 • El·laborar la nova estratègia de promoció de la Costa Brava i del Pirineu de Girona.
 • Promocionar la Costa Brava i del Pirineu de Girona.
 • Desenvolupar la competitivitat de la destinació i les empreses.
 • Participar activament en el disseny del futur del sector turístic.
 • Executar les actuacions que comptem amb finançament garantit.

 

6. Planificació estratègica

Planificar una estratègia a curt, mitjà i llarg termini en relació amb els serveis que la Diputació de Girona presta als municipis del seu àmbit territorial.

 

7. Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030

Establir la planificació estratègica de la Diputació de Girona i de tots els seus serveis i objectius d'acord amb l'alineament en relació amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'Agenda 2030. Els ODS han de ser el marc comú i estratègic de totes les polítiques de les diferents àrees de la Diputació de Girona.

Objectius:

 • Impulsar l'assoliment dels ODS a la demarcació de Girona.

 

8. Innovació i organització interna de la Diputació

Potenciar la cooperació i la col·laboració entre les diferents àrees i els serveis del grup institucional de la Diputació, i també amb altres institucions públiques, amb la finalitat de consolidar la Diputació com una institució moderna i innovadora.

Objectius:

 • Homogeneïtzar, en l'àmbit visual i gràfic, els projectes i accions públiques que duen a terme els diferents departaments de la Diputació de Girona.
 • Gestionar la creativitat gràfica i els recursos digitals de la Diputació de Girona.
 • Promoure el llenguatge planer i la comunicació clara en els textos del grup institucional de la Diputació de Girona (GIDG), per assegurar el dret dels interlocutors (altres treballadors públics i ciutadania) a entendre les comunicacions i per acostar, així, la Diputació a la ciutadania.
 • Incrementar l'autonomia lingüística del personal del  grup institucional de la Diputació de Girona (GIDG), per garantir la qualitat lingüística de les seves comunicacions (correcció i eficàcia comunicativa).
 • Millorar el procès de gestió de la tramitació i aprovació de les factures rebudes.
 • Revisar la metodologia per a l'exercici del control permanent planificable seleccionable.
 • Disenyar un espai d'informació econòmica i pressupostària de les entitats locals.
 • Normalitzar i difondre el modelatge en l'àmbit de les funcions de la tresoreria municipal.
 • Millorar la coordinació amb el Servei d'Assistència Jurídica-Secretaria.
 • Posar en marxa el portal de consulta de tota la documentació i informació que gestiona l'Arxiu General de la Diputació de Girona.
 • Aprofundir en l'ús de la tecnologia i la  innovació en la contractació electrónica.
 • Optimitzar el patrimoni immobiliari de la Diputació de Girona.
 • Desenvolupar un pla de carrera.
 • Promoure un conveni marc de condicions laborals pel grup institucional de la Diputació de Girona.
 • Ampliar la implantació del Sistema de Suport a l'Activitat  (SSA) als organismes del grup institucional de la Diputació de Girona.
 • Consolidar el sistema d'informació territorial municipal (SITMUN) com a referent cartogràfic de la demarcació de Girona.
 • Adaptar el paper de Noves tecnologies en un entorn de serveis al núvol, usuaris més formats, amenaces de ciberseguretat i necessitat de protegir les dades i privacitat.
 • Generar coneixement col·lectiu a partir de l´experiència pròpia i del territorio.
 • Elaborar una nova  proposta de model de delegacions.
 • Incrementar l'eficiència en la gestió dels recursos de l'organització.
 • Consolidar i atraure talent a l'organització.