Pressupost

El pressupost general de la Diputació de Girona és l'eina mitjançant la qual s'assignen els recursos i es determinen les despeses. Aquestes despeses responen als objectius traçats en els plans de desenvolupament econòmic i social de la Diputació per un període de temps determinat.

Aquest document s'elabora i s'aprova anualment, i incorpora tant el pressupost de la mateixa Diputació de Girona com els dels organismes autònoms i ens que en depenen.

Clicant sobre l'exercici corresponent accedireu al pressupost vigent i podreu consultar també l'historial dels dos últims exercicis econòmics.

Teniu també a la vostra disposició l'estat d'execució d'aquest pressupost amb periodicitat trimestral, les al·legacions presentades, els informes d'estabilitat pressupostària i les modificacions que s'hi han efectuat.

 

Pressupost general de la Diputació de Girona 2023

El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Consorci de les Gavarres, per a l'exercici 2023 s'ha aprovat inicialment en sessió extraordinària del Ple de la Diputació de Girona de data 22 de novembre de 2022.

Actualment està exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils mitjançat edicte número 10352 publicat el dia 24 de novembre de 2022 al Butlletí oficial de la Província de Girona número 225, als efectes de reclamacions i al·legacions.

Pressupost Diputació de Girona 2023

 

Pressupost general de la Diputació de Girona 2022

Mitjançant edicte número 10926 publicat el dia 23 de desembre de 2021 al Butlletí oficial de la Província de Girona número 244, s'ha aprovat definitivament el pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Consorci de les Gavarres, adscrits a la Diputació de Girona.

Pressupost Diputació de Girona 2022

Infografies del Pressupost de la Diputació de Girona 2022

 

 


Podeu filtrar els documents de la taula inferior mitjançant el següent cercador:

Títol
Any
Organisme
Categoria
NOM ORGANISME ANY Descarregar