Pressupost

El 28 de novembre de 2023 s'ha celebrat la sessió extraordinària del Ple, en què ha tingut lloc l'aprovació inicial del pressupost general i l'aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball de la Diputació de Girona per a l'exercici del 2024. A mesura que disposem de la informació oficial actualitzada, la publicarem en aquest espai web.

El pressupost de la Diputació de Girona té caràcter anual i conté la previsió dels ingressos que s'espera obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l'exercici corresponent.

Classificacions del pressupost (ingressos i despeses) de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits

 • Classificació per programes (per a què es gasta)
  Les despeses s'estructuren i classifiquen segons la finalitat i els objectius que persegueixen; p. e., neteja viària, foment del creixement econòmic, medi ambient, etc.
 • Classificació econòmica (què s'ingressa i en què es gasta)
  Els ingressos i despeses s'estructuren i classifiquen segons la seva naturalesa econòmica.
  Exemple d'ingressos: taxes, preus públics, transferències, subvencions rebudes, ingressos patrimonials, etc.
  Exemple de despeses: despeses de personal, transferències corrents, inversions, etc.
 • Classificació orgànica (qui ingressa i qui gasta)
  Aquesta estructura i classificació mostra quines unitats orgàniques obtenen els ingressos i quines realitzen les despeses.

 

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)

Les aplicacions pressupostàries de despeses de la Diputació i dels seus organismes autònoms i consorcis adscrits estan associades als disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) establerts per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

 

Contingut

En aquest apartat es poden consultar les bases d'execució del pressupost i el pressupost de la Diputació, dels seus organismes autònoms, dels consorcis adscrits i de les entitats públiques empresarials i societats mercantils dels cinc exercicis últims, en format PDF.

 

Pressupost general de la Diputació de Girona 2024

El pressupost general de la Diputació de Girona i els pressupostos del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, del Consorci de les Vies Verdes de Girona i del Consorci de les Gavarres, per a l'exercici 2024 s'ha aprovat definitivament el dia 28 de desembre de 2023.

Pressupost Diputació de Girona 2024