Gestió del Parc Natural del Montseny

La Diputació de Girona és cogestora del Parc Natural del Montseny, juntament amb la Diputació de Barcelona. Les línies principals d'actuació són:

  • Millorar l'estat de conservació dels hàbitats i les espècies de conservació prioritària del Parc Natural i Reserva de la Biosfera (PN-RB) del Montseny.
  • Potenciar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'incendis en el nou context de canvi climàtic.
  • Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.
  • Gestionar l'ús públic del parc per compatibilitzar el gaudi de les persones i els valors de l'espai.
  • Promocionar programes i campanyes d'educació ambiental en l'àmbit educatiu i dirigits a la ciutadania.
  • Impulsar la igualtat de gènere amb l'execució del Pla d'Igualtat de Gènere de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
  • Col·laborar amb els municipis del parc per dotar-los dels serveis de vigilància i prevenció d'incendis forestals, d'infraestructura logística per a la regulació de l'ús públic (punts d'informació i senyalització d'itineraris) i de suport a centres culturals o museístics.
  • Promoure línies d'ajuts per a activitats econòmiques (activitats forestals, agrícoles i ramaderes i d'empreses de serveis) dirigides a persones titulars d'immobles o finques forestals i a associacions o agrupacions forestals per dur a terme projectes dins del PN-RB del Montseny en l'àmbit territorial de la província de Girona.
  • Destinar recursos per al manteniment de la xarxa viària d'ús públic dels municipis gironins situats dins del parc.

Finca Matagalls

Des del 2008 la Diputació de Girona és propietària de la finca Matagalls, que comprèn uns terrenys que s'estenen pels termes municipals de Viladrau i del Brull, amb una superfície total de 361 ha. Aquesta finca de titularitat pública és una zona de gran interès per a la conservació, que corona el cim del mateix nom i que és sens dubte un punt emblemàtic d'alt interès paisatgístic, natural i social, amb una freqüentació de visitants alta.

Es tracta d'una zona inclosa en la part alta del massís del Montseny i de protecció prioritària, ja que conté ecosistemes fràgils que poden degradar-se amb rapidesa si es malmet la cobertura vegetal a causa d'aprofitaments forestals intensos, de l'alta freqüentació o per l'efecte de l'escalfament global.

L'adquisició d'aquests terrenys ha permès a la Diputació de Girona dur a terme actuacions per fer seguiments d'espècies d'alt interès per a la conservació, mantenir espais oberts de gran interès com els prats culminals, millorar l'itinerari a peu que puja al Matagalls des de Collformic o Sant Segimon i promoure rodals de boscos madurs.

A qui s'adreça

Ens públics

Servei responsable

Parc Natural del Montseny