Gestió del Parc Natural del Montseny

La Diputació de Girona és cogestora del Parc Natural del Montseny, juntament amb la Diputació de Barcelona. S’està realitzant un esforç notable per equiparar els recursos que hi destinen ambdues corporacions.

Els eixos bàsics d’aquesta gestió constitueixen:

  • L’impuls d’un ens gestor conjunt de l’espai.
  • L’establiment de mecanismes participatius i de coordinació (consell consultiu i comissió coordinadora).
  • La redacció dels planejaments corresponents (actualment la revisió del Pla especial, que incorpora la previsió de connectors biològics amb d’altres espais naturals, i properament, l’elaboració del Pla rector d’ús i gestió i del Pla de desenvolupament socioeconòmic.
  • L’obertura d’una oficina tècnica, amb l’ampliació dels efectius tècnics amb la incorporació d’un enginyer forestal, un arquitecte tècnic i un coordinador de l’ADF en prevenció d’incendis forestals.
  • La dotació de serveis destinats als Ajuntaments, mitjançant convenis, en matèria de campanyes de vigilància i prevenció d’incendis forestals, manteniment de la xarxa viària, infraestructura logística per a la regulació de l’ús públic (punts d’informació i senyalització d’itineraris), suport a centres culturals o museístics i proveïment d’un sistema d’informació geogràfica.
  • L’ampliació de la cobertura dels ajuts adreçats als particulars, de suport a l’activitat tradicional (ramaderia extensiva), compensació per a una silvicultura sostenible (reserves forestals) i protecció del patrimoni arquitectònic.

A qui s'adreça

Ens públics

Servei responsable

Parc Natural del Montseny