8.14 El contracte

En l’àmbit administratiu, el contracte és el document amb què una institució o un organisme estableix amb una persona física o jurídica uns acords de compliment obligatori, relatius a objectes previstos en la legislació de contractes del sector públic: obres, subministraments, serveis, concessions, assistència tècnica, etcètera.

El contingut dels contractes administratius s’ha d’ajustar a la normativa que hi sigui aplicable i al que disposin el plec de clàusules administratives generals i el plec de clàusules administratives i tècniques particulars corresponents.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088