8.12 La proposta de resolució

La proposta de resolució o proposta d’acord és el document que serveix d’antecedent i de fonament a l’acord que ha d’adoptar un òrgan col·legiat (la Junta de Govern o el Ple) i que posa fi a la fase d’instrucció d’un procediment administratiu. La proposta sobre la qual ha informat una comissió informativa s’anomena dictamen.

Amb la finalitat d’agilitar la tramitació administrativa i d’evitar la duplicitat de documents amb contingut idèntic, la proposta pot esdevenir resolució mitjançant l’addició de la certificació del secretari general del fet que l’òrgan corresponent ha aprovat aquell acord. Aquesta possibilitat és aplicable quan la proposta d’acord se subscriu íntegrament en els mateixos termes i quan no hi ha cap més tràmit entre la proposta i l’acord.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088