8.13 El decret o resolució

El decret o resolució és un document administratiu que reflecteix les decisions d’un òrgan unipersonal de la corporació sobre un assumpte determinat que posa fi a un procediment administratiu (en alguns casos, els decrets no són resolutoris, sinó actes de tràmit, com per exemple les disposicions per mitjà de les quals l’Administració incoa un expedient).

Amb la finalitat d’agilitar la tramitació administrativa i d’evitar la duplicitat de documents amb contingut idèntic, la proposta de decret o resolució (que la fa el cap d’una unitat administrativa) pot esdevenir resolució mitjançant l’addició de la signatura del president o el vicepresident, precedida de la fórmula Resolc de conformitat amb la proposta, i del secretari, que en dona fe.

 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088