8.11 L’informe

L’informe és un document per mitjà del qual s’analitza i es fonamenta, des d’un punt de vista tècnic o jurídic, qualsevol acte o resolució de l’Administració. Presenta una exposició de caràcter informatiu sobre la situació d’un afer o sobre els elements necessaris perquè es resolgui.

Els informes poden ser, d’una banda, preceptius (imprescindibles) o facultatius (voluntaris), i, de l’altra, vinculants (de seguiment obligatori) o no vinculants que són els més habituals.

Pel que fa al contingut, els informes administratius es poden classificar en informes tècnics i jurídics, propostes de resolució i informes proposta.

  • Els informes tècnics i jurídics són documents en què es presenten de forma objectiva les dades rellevants relatives a un expedient, a sol·licitud de l’òrgan que l’instrueix. S’anomenen dictàmens quan contenen una valoració o una opinió d’un facultatiu o una comissió tècnica amb funcions d’assessorament o de consulta.
  • La proposta de resolució o proposta d’acord és un informe tècnic o jurídic que, a més, incorpora, en la part dispositiva, una proposta que serveix de base per a la redacció de la resolució (vegeu 8.12, «La proposta de resolució»).
  • La proposta de resolució sobre la qual no ha dictaminat cap comissió informativa i que no ha estat inclosa en l’ordre del dia del Ple s’anomena moció. La moció només es pot presentar a la sessió ordinària del Ple per motius d’urgència.
  • L’informe proposta és un document en què la persona responsable d’una unitat proposa que es dugui a terme una actuació determinada (contractació, pagament de dietes,etc.) i en justifica la conveniència o necessitat.
 
Diputació de Girona

Diputació de Girona

Pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona
Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088