Pla de serveis d'assistència en matèria d'habitatge de la Diputació de Girona

El Servei d'Habitatge de l'Àrea d'Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local de la Diputació de Girona, en l'exercici de les seves funcions d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, ofereix als ajuntaments de la demarcació de Girona una sèrie de serveis en el marc de les polítiques d'habitatge, en coordinació i col·laboració amb altres administracions.

El servei d'assessorament tècnic es presta mitjançant reunions en línia, a partir del treball conjunt entre l'ens local i la Diputació de Girona, a fi d'adaptar la documentació estandarditzada a les necessitats i a la realitat de cada municipi.

Per poder fer un acompanyament de qualitat en la presa de decisions i complir els terminis establerts, a fi de garantir una bona atenció als usuaris finals, els ens locals han de tenir en compte les seves obligacions a l'hora d'accedir als diferents serveis i programes.

Els serveis i programes que s'ofereixen són els següents:

 

A qui s'adreça

Ens públics

Accés al servei

Les entitats locals interessades en el servei hauran de formalitzar una sol·licitud en què indiquin els recursos que demanen, i ho han de fer mitjançant el model normalitzat disponible a l'apartat de documentació, que cal presentar mitjançant la plataforma EACAT.

Terminis

Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.

Normativa

Més informació

Habitatge@ddgi.cat

Servei responsable

Habitatge

Documentació