Comptabilitat i pressupostos

El servei de comptabilitat comprèn les funcions i competències atribuïdes per la normativa vigent en relació amb les tasques següents:


a) Dur a terme i desenvolupar la comptabilitat financera i la d’execució del pressupost de l’entitat, d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.

b) Formar el compte general de la Diputació.

c) Confeccionar la liquidació del pressupost anual.

d) Formar els estats integrats i consolidats dels comptes que determini el Ple de la corporació.

e) Coordinar les funcions o activitats comptables, emetre les instruccions tècniques oportunes i inspeccionar-ne l’aplicació.

f) Organitzar un sistema d’arxivament i conservació adequats de tota la documentació i la informació comptable que permeti posar a disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d’informació comptable.

g) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents de la Diputació.

h) Elaborar la informació periòdica per al Ple sobre l’execució dels pressupostos i el moviment de la Tresoreria, a la qual fa referència l’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

i) Elaborar l’avanç de la liquidació del pressupost corrent que cal unir al pressupost general de la Diputació, al qual fa referència l’article 18 b del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol i del títol vi de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.

j) Determinar l’estructura de l’avanç de la liquidació del pressupost corrent, al qual fa referència l’article 168 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

k) Gestionar el registre comptable de factures i fer-ne el seguiment per complir amb els objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, així com emetre els informes que la normativa exigeix.

l) Remetre la informació economicofinancera al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern, així com a altres organismes, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

 

 

Dades de contacte

Recursos tècnics i materials
Publicacions i documentació d'interès