Pla de Serveis d'Assistència en Administració Electrònica als Ens Locals

Els serveis que s'ofereixen a en aquest pla de serveis són:

* Per a més informació consultar l'apartat "Recursos tècnics i materials"

 

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

 

Terminis

Petició dels serveis: Durant tot l'any
Durada dels serveis: Indefinida

Normativa

  • Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals
  • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Serveis responsables

Oficina de Suport a l'Administració Electrònica
Noves Tecnologies

Documentació