Servei Hosting (allotjament de pàgines web, comptes de correu i dominis)

La Diputació de Girona ofereix el servei d'allotjar pàgines web, comptes de correu i dominis als seus servidors

Serveis que s'ofereixen

  • Allotjament de pàgines web. Aquest servei consisteix en allotjar als servidors de la Diputació de Girona, pàgines web estàtiques o dinàmiques utilitzant tecnologia PHP i MySQL
  • Servei de bústies de correu. Consisteix en facilitar bústies de correu electrònic i eines per la seva gestió
  • Servei d'allotjament de dominis d'internet. Consisteix en facilitar allotjament de dominis, que tant es poden utilitzar per a llocs web, com per a bústies de correu o serveis de DNS

Cost del servei
El servei és gratuït

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

Accés al servei

Els passos que cal seguir són:

  • Aprovar el CONVENI TIPUS pel Ple de l'ajuntament
  • Enviar a la Diputació de Girona trasllat de l'acord d'aprovació del conveni tipus
  • Un cop la Diputació de Girona hagi rebut l'acord d'aprovació del conveni tipus, us trametrà dues còpies del conveni per procedir a la seva signatura. (A partir d'aquest moment la Diputació podrà activar el servei que sol·liciten amb caràcter provisional, tenint en compte que, si no ens fan arribar els convenis signats, el servei es desactivarà en el termini de 2 mesos)
  • Remetre les dues còpies signades a la Diputació de Girona per a la signatura del President. (Quan les còpies estiguin signades per ambdues parts, s'activaran els serveis sol·licitats amb caràcter definitiu)
  • Nota: Contactar amb el servei en un moment previ a la signatura

Terminis

Durada del servei: Indefinida

Normativa

Departament responsable

Noves Tecnologies

Documentació