Servei de Housing (allotjament d'ordinadors destinats a donar servei a través d'internet)

Allotjar al centre de càlcul de la Diputació de Girona ordinadors destinats a donar servei a través d'internet

 

Serveis que s'ofereixen
Allotjament de màquines enracables


Cost del servei
El servei és gratuït

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments, consells comarcals, ens locals i organismes dependents d'ells de les comarques gironines

Accés al servei

Els passos que cal seguir són:

  • Obtenir informe positiu del servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació que verifiqui que el servidor a allotjar compleix amb les condicions adequades de consum energètic, unitats de rack ocupades i estat de manteniment del servidor.
  • Aprovar el CONVENI TIPUS pel Ple de l'ajuntament
  • Enviar a la Diputació de Girona trasllat de l'acord d'aprovació del conveni tipus
  • Un cop la Diputació de Girona hagi rebut l'acord d'aprovació del conveni tipus, us trametrà dos còpies del conveni per procedir a la seva signatura. (A partir d'aquest moment la Diputació podrà activar el servei que sol·liciten amb caràcter provisional, tenint en compte que, si no ens fan arribar els convenis signats, el servei es desactivarà en el termini de 2 mesos)
  • Remetre les dos còpies signades a la Diputació de Girona per a la signatura del President. (Quan les còpies estiguin signades per ambdues parts, s'activaran els serveis sol·licitats amb caràcter definitiu)

Terminis

Durada del servei: Indefinida

Normativa

Departament responsable

Noves Tecnologies

Documentació