Millora del drenatge en el PK 4+926 de la carretera GIV-5217, a Queralbs

L'objecte d'aquest projecte és definir les obres de millora del drenatge de la carretera GIV-5217 en l'àmbit del PK 4+926.

L'obra de drenatge transversal del PK 4+926 s'enderrocarà i se substituirà per un calaix de 2 x 2 metres de mides interiors. Així tindrà capacitat per desguassar el cabal associat a un període de retorn de 500 anys.

Per minimitzar les afectacions a la llera del riu Freser, les aletes de sortida seran prefabricades, tot i què les sabates s'executaran in situ. Aigües amunt, es farà un calaix de 2,00 x 2,90 m de mides interiors. Amb l'objectiu de reduir l'energia del flux de l'aigua es farà un esglaonat d'un metre de petjada i un metre de contrapetja.

Pel drenatge longitudinal es projecta una cuneta de secció rectangular de 0,80 m d'amplada i 1 m de fondària a la vora esquerra de la calçada, entre els PK 4+930 i 5+070. Aquesta secció serà capaç de desguassar el cabal associat a un període de retorn de 25 anys.

A conseqüència de l'actuació en el drenatge longitudinal, també caldrà refer l'obra de drenatge transversal del PK 4+981. En substitució del tub existent de 0,60 m de diàmetre s'executarà un tub de formigó armat del mateix diàmetre, de classe III segons ASTM C76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica. Aquest tub es col·locarà al fons de la rasa a cota de la làmina d'aigua del drenatge longitudinal.

 

Documentació

Millora del drenatge en el PK 4+926 de la carretera GIV-5217, a Queralbs

 

Servei responsable

Xarxa Viària