Projecte constructiu d'obres de Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880

El Ple de la Diputació de Girona, en data 17 de desembre de 2019, ha aprovat inicialment el projecte constructiu d'obres de Millora de la cruïlla de la carretera GIV-6102 amb la GIV-6103, PK inici 3+240 a PK final 3+880, amb un pressupost de 514.302,10 euros.

Departament responsable

Xarxa Viària

Documentació