S.2. Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'habitatge

El Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge (SIAH) té l'objectiu de donar atenció especialitzada a persones vulnerables en risc d'exclusió residencial, mitjançant lletrats contractats per la Diputació de Girona, per evitar que perdin l'habitatge principal.

La finalitat principal del SIAH és atendre persones amb problemes de pagament de l'habitatge principal i garantir la unitat d'actuació i de resposta davant dels problemes que plantegen els ciutadans, per tal de facilitar-los la proximitat al servei d'assessorament en l'àmbit de l'emergència residencial.

L'abast territorial del servei dependrà de la naturalesa de l'ens local i de l'oficina local d'habitatge en la qual s'emmarqui.

El servei es presta coordinadament amb l'oficina d'habitatge de l'ens local, l'Ofideute, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i la Diputació de Girona, i compta amb la col·laboració dels col·legis d'advocats de Girona i Figueres.

Les actuacions relacionades amb la prestació del servei són:

 • Assessorament a persones que tinguin problemes relacionats amb deutes de l'habitatge.
 • Assessorament a persones que presentin un risc de perdre el seu habitatge principal.
 • Assessorament en casos d'emergència residencial.
 • Assessorament en relació amb altres qüestions que sorgeixin davant de noves necessitats ciutadanes o normatives en l'àmbit de l'habitatge objecte del servei, amb la finalitat d'evitar la pèrdua de l'habitatge principal.
 • Intermediació en relació amb els deutes relacionats amb l'habitatge principal.
 • Acompanyament de les persones afectades, en coordinació amb altres administracions i agents locals.

La prestació del servei està definida al Projecte del Servei d'Intermediació en l'Àmbit de l'Habitatge (PSIAH), en el marc poblacional establert.

 

Punts de servei

 

Normativa

A qui s'adreça

Ens públics

Ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona.

Accés al servei

Per accedir al recurs cal presentar una sol·licitud acompanyada de la informació i les dades necessàries per poder dur a terme el servei sol·licitat.

 

L'ens local alhora haurà de:

 • Acceptar les condicions per a la prestació del servei incloses en l'apartat 1.1 del Projecte del Servei d'Intermediació en l'àmbit de l'Habitatge.
 • Facilitar un referent de serveis socials per a la coordinació dels casos derivats a la Mesa d'Emergència.
 • Assistir a les reunions anuals de coordinació i seguiment.
 • Presentar una memòria anual, d'acord amb el model facilitat per la Diputació de Girona.
 • Signar el contracte sobre tractament de les dades de caràcter personal de les persones ateses.
 • Acceptar els termes i les condicions del protocol per a la funció interna del servei establert en el PSIAH.
 • Utilitzar els òrgans de coordinació entre administracions i entitats del tercer sector existents al territori.

 

Criteris de prioritat específics per a aquest servei:

 • Servei d'intermediació de la Diputació ja en funcionament.
 • Existència d'un servei d'atenció a la ciutadania en l'àmbit de l'habitatge (OLH o OCH)
 • Criteris tècnics en relació amb la situació de l'habitatge i de les necessitats específiques al territori.

Terminis

Una única sol·licitud anual per ens.

Departament responsable

Habitatge