Notícies

Presentació del «Llibre d'estil» de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha presentat el Llibre d’estil de la institució, per tal que sigui d’aplicació als textos escrits en català de la corporació i organismes que en depenen.

L’obra, que ha estat pensada, sobretot, com una eina de consulta per a les persones que treballen a la Diputació, també pot interessar a altres professionals relacionats amb la institució, des d’assessors lingüístics fins a personal de les administracions locals, entitats i empreses; així com qualsevol persona que estigui interessada en l’ús adequat de la llengua en la documentació escrita.

El Llibre d’estil aborda qüestions de normativa que provoquen dubtes, com també aspectes convencionals, que estan més o menys fixats per la tradició i que és desitjable que en textos formals es facin servir amb un cert ordre i coherència; això és, qüestions que no obeeixen a la categoria del que és correcte o incorrecte, sinó més aviat d’allò que és més adequat, com per exemple l’ús de les majúscules i minúscules, dels diferents tipus de lletra, etc..

En la presentació, el president de la Diputació, Enric Vilert, ha destacat que la idea de redactar un llibre d’estil va sorgir l’any 2008, quan es va crear l’Oficina de Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, un servei de caràcter transversal, inscrit en l’Àrea de Presidència. Entre altres funcions, a l’Oficina se li va encomanar l’elaboració i difusió de criteris lingüístics i models de documents en català.

"Aquesta obra ha de servir per a fer un pas més en la consolidació, millora i enriquiment, de la llengua catalana a l’administració". Uns 700 exemplars del llibre estan a disposició dels ajuntaments i consells comarcals, dels organismes, personal de la institució i de la xarxa de biblioteques i es farà servir de manual en els cursos de català que fomenta la diputació i l’ACM (Associació Catalana de Municipis).

L’autora del llibre i cap de l’Oficina de Serveis Lingüístics de la Diputació, Verónica Solà, ha comentat que el Llibre d’estil no pretén oferir solucions per a tots els dubtes que poden sorgir en la redacció de textos, però sí que ofereix reposta a les qüestions que poden presentar més dubtes o que responen a uns usos poc adequats en la documentació que es genera a la corporació.

El contingut del llibre es distribueix en dos blocs:

El primer, titulat, «La llengua de la Diputació, un element d’imatge institucional», recull aspectes de presentació, de redacció i diferents qüestions convencionals, i consta de sis capítols. En aquest primera part, s’aborda la configuració dels textos més enllà d’una perspectiva estrictament lingüística, és a dir, es donen orientacions d’estils i de presentació gràfica, es tracta l’ús de les majúscules, dels diferents tipus de lletra, de les abreviacions, dels tractaments protocol·laris, etc. Aquestes orientacions poden resultar útils tant a les persones que dissenyen documents com a les que redacten o editen tot tipus de textos de la Diputació de Girona.

Al segon bloc, «La documentació administrativa i protocol·lària» es presenten uns criteris generals aplicables als diferents aspectes o elements comuns a la documentació administrativa i protocol·lària, s’estableixen les característiques i l’estructura dels documents que genera habitualment la Diputació de Girona i se n’ofereixen models.

Amb la voluntat d’arribar a un públic ampli, s’ha procurat que la consulta del Llibre d’estil resulti àgil. La informació s’ha distribuït en apartats breus per tal que la cerca permeti trobar amb facilitat el que es busca.

F. Xavier Fargas, col·laborador de l’edició del llibre, ha dit que han procurat que la redacció no posi l’accent en l’entrebanc, en el problema, en la dificultat, sinó que se centri en la solució, en el recurs, sovint en les diverses possibilitats que s’ofereixen al redactor. L'estil d'aquest llibre no és autoritari, i procura no ser arbitrari.

 

Més informació: