Assistència a entitats locals en control intern

El Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals és un Servei dependent de la Intervenció general de la Diputació de Girona que té com a objectiu assistir als ens locals de la província de Girona, prioritàriament als de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, en la implantació de les novetats, en matèria de control intern, introduïdes pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local, amb la finalitat d’establir uns procediments de control intern, una metodologia d’aplicació i uns criteris d’actuació homogenis a tot el territori.

Entenent que l’aplicació de les previsions que conté aquest RD 424/2017 esdevé un àmbit complex que requereix l’especialització adequada del personal local, així com la dotació dels mitjans materials necessaris per dur-lo a terme, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar el 21 de novembre de 2017, el Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, posteriorment modificat en les sessions plenàries de 15 de maig de 2018 i de 17 de setembre de 2019.

Les entitats locals poden sol·licitar els següents serveis inclosos en el Pla de serveis de la Diputació de Girona d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals:

 • Assistència en la definició i implantació del model de control intern de l’entitat local
 • Assistència en l’exercici del control intern
  • Subministrament d’una eina de gestió electrònica per a l’exercici del control intern, i assistència en l’ús i manteniment del programari
  • Assistència en la intervenció de la comprovació material de la inversió
 • Consultes, alertes i formació
  • Consultes i alertes en relació a l’exercici del control intern
  • Formació en matèria de control intern

A continuació podeu consultar la documentació següent:

Serveis i activitats

Dades de contacte