Assistència a l'òrgan interventor

Servei d'assistència als òrgans interventors de les entitats locals de Girona