Guies bàsiques i models de documentació en matèria de control intern i de funció de comptabilitat

Des del Servei d'assistència en l'exercici del control intern a les entitats locals de la Diputació de Girona es posen a disposició de les entitats locals diferents models i plantilles de documents així com guies bàsiques, per tal de facilitar el compliment de les obligacions en matèria de control intern derivades de l'aprovació de l'RD 424/2017.

Aquests documents no tenen caràcter d'obligatorietat, no obstant, es recomana el seu ús per part de totes aquelles entitats locals que vulguin sol·licitar el Servei d'assistència, o bé ja estiguin adherides al mateix, i implantar el model de control intern proposat des de la Intervenció de la Diputació de Girona.

Es pot accedir a la documentació i a les guies a través dels següents enllaços:

 

Amb la finalitat d'implementar a la demarcació de Girona el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, previst a l'article 13 de l'RD 424/2017, la Diputació de Girona ha editat la GUIA BÀSICA 01 amb la qual s'adapten els extrems fixats en els Acords del Consell de Ministres en relació a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics vigents, per tal de determinar quins requisits són exigibles, també, a les entitats locals per part de l'òrgan de control.

Continuant en aquesta línia, s'ha editat la GUIA BÀSICA 02 que conté l'inventari d'actuacions incloses en l'àmbit del control permanent no planificable, amb la finalitat que, conjuntament amb la proposta d'aspectes a revisar per a cadascuna de les actuacions identificades, pugui servir per a facilitar l'exercici de les funcions assignades als òrgans interventors de les entitats adherides al Servei d'assistència.

Així mateix s'ha editat la GUIA BÀSICA 03 amb l'objectiu de facilitar un conjunt de programes de treball, models de documentació i metodologia per a l'execució l'execució de les actuacions de control permanent planificable obligatòries amb la finalitat que puguin servir per dur a terme les funcions de control assignades als òrgans interventors de les entitats locals.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Totes les entitats del sector públic local.

Accés al servei

Es pot accedir a la documentació i a les guies bàsiques a través del següent enllaç

Documentació i guies bàsiques control intern

Documentació funció comptable

Règim econòmic aplicable

Aquest servei es finança amb recursos propis de la Diputació de Girona i és gratuït per a les entitats locals que en siguin beneficiàries.

Terminis

Els models no tenen cap vigència establerta. Es modificaran i/o eliminaran a criteri de la Intervenció general de la Diputació de Girona, atenent a la normativa vigent.

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb:

assistenciainterventor@ddgi.cat
suportcontrol@ddgi.cat
funciocomptable@ddgi.cat

Servei responsable

Assistència als òrgans interventors de les entitats locals

Documentació