Projecte constructiu de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5247, de la GI-524 a Pujarnol, del PK 0+000 al PK 1+095

L'objectiu d'aquest document és definir i valorar les obres necessàries pel condicionament d'un tram de carretera GIV-5247, del PK 0+000 al PK 1+095.

El traçat del tram de carretera a condicionar es basa en el previst en el projecte antecedent de l'any 2009 però s'ha adaptat a la topografia actual i al projecte constructiu per la millora hidràulica del tram del rec annex a la carretera redactat al maig de 2022. També s'han ajustat tots els elements projectats a la normativa vigent i a la vegada també s'ha actualitzat el pressupost.

 

Documentació

Projecte constructiu de condicionament d'un tram de la carretera GIV-5247, de la GI-524 a Pujarnol, del PK 0+000 al PK 1+095

 

Servei responsable

Xarxa Viària