Convocatòria del III concurs de projectes de còmic i novel·la gràfica «Llamps i Tintes!» (2024)

Descripció

Amb el propòsit d'incentivar la creació en les modalitats de còmic i novel·la gràfica i potenciar l'edició d'aquests gèneres en llengua catalana, la Diputació de Girona convoca anualment un concurs de projectes de còmic i novel·la gràfica.

Destinataris

Ciutadans

Hi poden participar persones físiques, aficionades o professionals del còmic i la novel·la gràfica majors de 18 anys i que compleixin aquests requisits:

  1. que hagin nascut o resideixin a les comarques gironines.
  2. que no hagin nascut a les comarques gironines ni hi resideixin però que presentin una proposta que estigui relacionada temàticament amb aquestes comarques.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Per participar en el concurs caldrà presentar el formulari de sol·licitud, signat, on constin les dades següents: títol del projecte, sinopsi argumental amb un guió abreujat, descripció dels personatges, tot escrit en llengua catalana, així com un breu currículum i les dades de l'autor/a o autors/es (no s'admeten pseudònims).

Juntament amb el formulari, s'haurà de presentar una prova de 4 pàgines acabades del còmic (en format JPG o PDF), amb el text en català i les il·lustracions en blanc i negre o en color, compaginades com a part d'un àlbum que, un cop s'editi, tindrà una extensió mínima de 48 pàgines i màxima de 70, més les cobertes.

Les mides hauran de ser les següents: mida de la pàgina: 195 mm × 297 mm, i mida de la taca d'impressió (pàgina dibuixada): 165 mm × 255 mm

Si el registre és telemàtic, la proposta s'haurà de presentar en suport electrònic, en un arxiu d'un màxim de 10 MB. Si el registre és presencial, les quatre pàgines s'hauran d'imprimir en fulls de mida DIN A4.

Cada concursant pot presentar una única proposta. La proposta la poden presentar un equip de guionista i dibuixant o bé una única persona autora de la proposta, del text i del dibuix; no s'admetran propostes només de guionistes. Les obres proposades poden estar realitzades en qualsevol estil gràfic i/o tractament de gènere, de caràcter experimental, realista o humorístic.

Caldrà emplenar i signar el model de formulari de sol·licitud per al Concurs de Còmic i Novel·la Gràfica «Llamps i Tintes!». La presentació de la documentació es pot fer mitjançant les tres modalitats següents:

Registre telemàtic: a la Seu electrònica de la Diputació de Girona, des d'on cal emplenar la sol·licitud genèrica i, un cop formalitzada, adjuntar-hi el formulari annex a aquestes bases en format PDF i signat digitalment, i les 4 pàgines del projecte. El formulari s'ha de signar digitalment amb l'IdCAT Certificat (o altres certificats admesos), però no amb l'IdCAT Mòbil, ja que no permet signar documents en format PDF.

 

 

 

Registre presencial: al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5, 17004 Girona) en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Es recomana demanar hora al telèfon 972 185 186.

Per correu postal: quan les sol·licituds es presentin a les oficines de Correus, caldrà que es faci en un sobre obert, per ser datades i segellades pel personal funcionari de l'oficina abans de certificar l'enviament.

 

Des de l'1 de gener de 2024, tota la documentació relativa a les subvencions de la Diputació de Girona s'han de tramitar mitjançant la Plataforma de tràmits de subvencions

Podeu trobar més informació:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
13/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
26/02/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Comunicació Cultural
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2024
Format
PDF

Data de la última modificació
26/02/2024

Formats disponibles:

Convocatòria oberta

TERMINIS

Obertura de convocatòria
27/02/2024
Tancament de convocatòria
26/04/2024

TRAMITACIÓ

Plataforma de tràmits de subvencions

Contacte

Centre gestor

Comunicació Cultural

ENLLAÇOS D'INTERÈS