VI Jornada Anual del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals de Girona

El Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de les Entitats Locals va iniciar l'organització d'aquestes jornades anuals l'any 2018 amb l'objectiu d'aprofundir en l'exercici del control intern i de la funció comptable, i d'exposar les novetats del Servei.

Amb el pas del temps aquestes jornades s'han consolidat com a punt de trobada i de referència de tècnics i professionals d'aquesta matèria.

Aquest any, a la jornada s'abordarà la necessitat de retre els comptes locals dins el termini establert i en la forma escaient a la Sindicatura de Comptes, la incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible als pressupostos locals, i la situació i perspectives de l'informe resum anual dels resultats de control intern. Finalment, es comentaran les novetats principals previstes pel Servei d'Assistència per a l'exercici del 2023.

Destinataris

La jornada està dirigida als secretaris interventors, interventors, tresorers, tècnics i altres professionals de l'Administració local que exerceixin el control intern o la funció de comptabilitat.

Justificant d'assistència

Les persones que assisteixin a la jornada rebran un justificant d'assistència.

Programa de la jornada

8.30 h
Lliurament de documentació

De 9.00 a 9.15 h
Benvinguda

De 9.15 a 10.30 h
«Aprovació i retiment del compte general a la Sindicatura de Comptes. Situació actual i propostes de futur»
Marta Bernad Tarragó, Responsable de la Unitat del Compte General de les Corporacions Locals

De 10.30 a 11.15 h
Pausa cafè

De 11.15 a 12.15 h
«La incorporación de los ODS en los presupuestos locales»
Inmaculada Grajal Caballero, Interventora general de la Diputación de Palencia

De 12.15 a 13.15 h
«Situación y perspectivas del informe resumen de los resultados del control interno»
Mercedes Vega García, Subdirectora general d'Estudis i Coordinació de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat

De 13.15 a 14.00 h
«Novetats per al 2023 del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de la Diputació de Girona»
Inma Molas Pujol, Cap del Servei d'Assistència als Òrgans Interventors de la Diputació de Girona

14.00 h
Clausura de la Jornada

 
 
 

CAT / ES

Dates i horari

Divendres, 10 de febrer de 2023
De 8.30 a 14.30 h

Lloc

Auditori Palau de Congressos de Girona
Pg. de la Devesa, 35 - 17001 Girona