Guia per a la contractació d'emergència

Les administracions públiques davant d'esdeveniments catastròfic, situacions que suposen un perill greu o necessitats que afecten a la seguretat poden utilitzar el règim excepcional que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP).

A diferència de la pandèmia de la Covid-19, que va generar molta normativa i un marc legal d'empara, la resta d'esdeveniments catastròfics han implicat que les administracions públiques hagin de fer front a aquest règim excepcional amb una única referència normativa: l'article 120 de la LCSP, que regula la contractació d'emergència.

És per aquest motiu que des del servei de Compra Pública s'ha redactat la instrucció sobre la contractació d'emergència, amb l'objectiu de que aquesta instrucció serveixi de model a la resta d'ens locals de la demarcació de Girona. Així doncs la instrucció, amés a més, incorpora tres models de resolució i un model d'acta d'inici material de les obres, amb la voluntat que aquesta instrucció si de més fàcil i àgil aplicació.

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

LCSP

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb: contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Documentació