Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tram local 2021-2027

Descripció

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és l'instrument financer principal de la Unió Europea (UE) per ajudar al desenvolupament equilibrat i sostenible dels territoris de la Unió. Es va crear el 1975 amb la finalitat de proporcionar suport financer per al desenvolupament i l'ajust estructural de les economies regionals, el canvi econòmic, la millora de la competitivitat, així com la cooperació territorial a la UE. El FEDER compleix amb l'objectiu doble d'inversió en ocupació i creixement i cooperació territorial europea que permet el finançament dels projectes transfronterers, transnacionals i interregionals. Juntament amb el Fons Social Europeu Plus (FSE+), el Fons de Cohesió (FC), el Fons Europeu Marítim, de Pesca i Aqüicultura (FEMPA), el Fons de Transició Justa (FTJ) i les normes financeres per al Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI), l'Instrument de Suport Financer a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats (IGFV) i el Fons de Seguretat Interior (FSI) és un dels vuit fons de la UE en règim de gestió compartida.

Per al període 2021-2027, el pressupost del FEDER és de 226.050 milions d'euros a preus corrents. Aquest import és inferior a l'etapa precedent, però ha estat complementat per l'instrument REACT EU dels fons NextGenerationEU en 50.620 milions d'euros. Aquest fons finança projectes en el marc dels cinc objectius polítics de la política de cohesió:

  • Objectiu polític 1: una Europa més competitiva i intel·ligent
  • Objectiu polític 2: una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni
  • Objectiu polític 3: una Europa més connectada millorant la mobilitat
  • Objectiu polític 4: una Europa més social i inclusiva
  • Objectiu polític 5: una Europa més propera a la ciutadania, fomentant el desenvolupament integrat i sostenible de tota tipologia de territoris

Amb tot, el FEDER aposta per la concentració temàtica i la priorització dels objectius polítics 1 i 2.

Els ens locals de Catalunya poden accedir als recursos del FEDER a través de les línies previstes en el Programa Operatiu (PO) FEDER Catalunya 2021-2027, els programes pluriregionals gestionats per l'Administració de l'Estat i les convocatòries de l'objectiu de cooperació territorial europea que es detallen en la Guia d'ajuts de la Unió Europea, publicada per la Diputació de Girona.

Destinataris

Ens públics, Entitats

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.