Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), tram local 2014-2020

Descripció

FEDER

 

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument financer de la Unió Europea (UE) per ajudar al desenvolupament equilibrat i sostenible dels territoris de la Unió. Es va crear el 1975 amb la finalitat de proporcionar suport financer per al desenvolupament i l'ajust estructural de les economies regionals, el canvi econòmic, la millora de la competitivitat, així com la cooperació territorial a la UE. Juntament amb el Fons Social Europeu (FSE), el Fons de Cohesió (FC), el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i el Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), és un dels cinc fons estructurals i d'inversió de la UE.

 

Per al període 2014-2020, el pressupost del FEDER és de més de 250.000 milions d'euros. Finança projectes en el marc dels 11 objectius temàtics de la política de cohesió i es concentra en quatre prioritats:

 • enfortir la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
 • millorar l'accés a les TIC, així com el seu ús i la qualitat
 • millorar la competitivitat de les pimes
 • donar suport al canvi cap a una economia de baixes emissions de carboni en tots els sectors

El FEDER també finança projectes transfronterers, transnacionals i interregionals d'acord amb l'objectiu de cooperació territorial europea.

 

Els ens locals de Catalunya poden accedir als recursos del FEDER a través de les convocatòries vinculades al programa operatiu (PO) FEDER Catalunya 2014-2020, els programes pluriregionals gestionats per l'administració de l'Estat i les convocatòries de l'objectiu de cooperació territorial europea.

 

El PO FEDER Catalunya 2014-2020 preveu destinar als ens locals de Catalunya, directament, 172 milions d'euros, 72 milions dels quals cofinançaran els projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 60 milions, les convocatòries específiques dels eixos 4, economia baixa en carboni, i 6, conservació i protecció del medi ambient i eficiència dels recursos. Els 40 milions restants es destinaran, específicament, als projectes d'especialització intel·ligent de la ciutat de Barcelona.

 

L'actuació del FEDER es focalitza en el creixement intel·ligent i sostenible, de manera que esdevé clau perquè Catalunya prosperi en la implementació de l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) i la consecució dels objectius 2020, ja que, els àmbits d'innovació i coneixement, dinamisme empresarial, i economia verda i economia circular, prioritaris a l'ECAT 2020, contribueixen a aquest tipus de creixement.

 

Tot el PO FEDER Catalunya, però especialment les operacions enquadrades dins de l'objectiu temàtic 1 (potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació) estan vinculats a una metodologia impulsada des de la Comissió Europea, anomenada estratègia regional d'investigació i innovació per a una especialització intel·ligent (RIS3 en anglès), i la seva transposició a la realitat de Catalunya (RIS3CAT).

 

Així, d'acord amb la RIS3CAT, el territori i les entitats locals, en cooperació amb altres sectors, han de ser un dels motors d'especialització i innovació a Catalunya i, en aquesta línia, el PO FEDER focalitza les seves ajudes vers iniciatives que sorgeixen des de l'àmbit local i donen resposta a les característiques i circumstàncies del territori. Aquestes iniciatives s'instrumentalitzen a través de:

 • Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT). Són els instruments proposats a la RIS3CAT per activar el paper del territori com a motor d'especialització i innovació a Catalunya.

  Es tracta de projectes impulsats per diferents agents del territori i emmarcats en els eixos prioritaris 1,2, 3, 4 i 6 de l'estratègia Europa 2020. Aquests eixos tenen, respectivament, els objectius temàtics següents:

  • Eix 1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.
  • Eix 2. Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes.
  • Eix 3. Millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.
  • Eix 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors.
  • Eix 6. Protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos.

  Els PECT han de nodrir-se de la capacitat existent al territori i articular-se al voltant d'activitats o sectors econòmics amb un pes important al territori o que constitueixin una aposta real i efectiva a curt termini per assolir aquest estatus.

 • Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 4 i 6

Destinataris

Ens públics, Entitats

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.