Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 4 i 6

FEDER

 

 

 

Pel que fa al món local, el PO FEDER també preveu actuacions impulsades per les entitats locals en el marc de l'eix prioritari 4, que té por objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors; i de l'eix prioritari 6, que pretén conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos.

Així, aquestes actuacions han d'englobar els objectius específics 4.1.2 i 4.3.1, els quals tenen com a prioritats d'inversió el foment de la producció i la distribució d'energia derivada de fonts renovables i el suport a l'eficiència energètica, i de l'ús d'energies renovables a les infraestructures públiques; i els objectius específics 6.3.1 i 6.3.2, que prioritzen la inversió en la conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

Es tracta de projectes de rellevància pel fet que concentren unes necessitats comunes i estratègiques al territori on es desenvolupen. Per tant, un projecte conté diferents actuacions que afecten un conjunt de municipis, amb el seu pressupost i calendari.

Les ajudes de cofinançament del FEDER per als eixos 4 i 6 es fan efectives a través de subvencions amb concurrència competitiva amb un import màxim del 50 % de la despesa acceptada com a subvencionable.

 

Convocatòria d'ajudes per al període 2014-2020:

L'Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, recull l'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció d'operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

A la Diputació de Girona, el 21 de març de 2018 es va publicar (BOPG 57) la convocatòria de l'any 2018, per a la selecció, el cofinançament i l'execució, en règim de concurrència competitiva, de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals per ser presentats a la segona convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (eixos 4 i 6 del FEDER).

Finalment, d'acord amb la resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, les operacions presentades per la Diputació de Girona seran cofinançades per FEDER per un total de 6.716.828,39 euros.

La Direcció General d'Administració Local va obrir una segona convocatòria d'eixos 4 i 6 del FEDER (PRE/2017/2018, de 25 de juliol) a la qual la Diputació de Girona va presentar dues operacions, una de l'eix 4, sobre energies renovables i eficiència energètica i, l'altra, sobre informació i valoració d'espais naturals protegits. Ambdues operacions varen ser íntegrament aprovades (PRE/1527/2019, de 4 de juny).

 

 

 

 

Tornar