Nocions bàsiques sobre protecció de dades per a ens locals

Objectius

Conèixer els aspectes bàsics i els requisits mínims de la normativa de protecció de dades que han de complir els ens locals.

 

Continguts

 • Regulació, objecte i àmbit d'aplicació de la protecció de dades personals.
 • Conceptes bàsics: dades personals, categories especials de dades, tractaments i actors.
 • Delegat de protecció de dades de l'ajuntament, funcions.
 • Compliment del principi de transparència: el dret d'informació en la recollida de dades personals.
 • Drets de l'autodeterminació informativa (articles 15 a 22 del RGPD).
 • Adequació dels ajuntaments a la normativa de protecció de dades.
 • Casos pràctics:
  • Identificació dels interessats en les notificacions per mitjà d'anuncis i publicacions d'actes administratius (disposició addicional 7a de la LOPDGDD).
  • Notificació de violació de seguretat de dades personals.
  • D'altres.

Docent

Mercè Vergés, tècnica en protecció de dades del Servei de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona.

 
 
 

Tornar

Dates i horari

1 de juny de 2022,
de 9 h a 11 h

Lloc

en línia