Pla Especial Urbanístic Autònom d'Infraestructures de les Vies Verdes de Girona

La determinació bàsica del PEUAIVVGi es la d'identificar la totalitat del traçat del conjunt de les vies verdes gestionades pel Consorci de Vies Verdes de Girona i qualificar com a sistema urbanístic general de comunicacions tots els terrenys necessaris per a garantir la continuïtat del traçat, gestionar i en el seu cas executar el traçat de les Vies Verdes, tot establint l'ordenació i les condicions d'implantació del sistema d'acord amb el que estableix l'art. 93.4 del RLUC.

 

 

Servei responsable

Servei d'Arquitectura