Convocatòria per participar en la tercera edició dels premis Projecta't: Formació, Mentoria i Tutorització per a Emprenedors de la demarcació de Girona (2021)

Descripció

La Diputació de Girona convoca, mitjançant el Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, la tercera edició dels premis Projecta't, una iniciativa de suport a l'emprenedoria que s'emmarca en el programa «CO-CREIX» i que té com a objectiu principal l'impuls dels projectes empresarials de la demarcació de Girona, així com la dinamització econòmica i el foment de l'autoocupació.

Els premis Projecta't, en règim de concurrència competitiva, es dirigeixen a empreses i autònoms de la demarcació de Girona que tinguin identificada una actuació per fer créixer el seu negoci i necessitin l'assessorament personalitzat d'un expert que els ajudi a orientar l'estratègia a seguir.

El premi consisteix en un acompanyament de fins a sis mesos, en què els deu guanyadors rebran fins a quaranta hores d'assessorament personalitzat d'un o més consultors experts sobre els àmbits que necessitin i amb la finalitat d'executar l'acció indicada en la sol·licitud.

Destinataris

empreses

Poden ser beneficiaris dels premis els treballadors autònoms i les empreses de la demarcació que en la data de publicació de la convocatòria al BOPG compleixin les condicions següents:

Treballadors autònoms:

  • Han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de Girona.
  • Han d'estar donats d'alta al règim de treballadors autònoms i han de poder acreditar que l'alta ha estat realitzada entre l'1 de gener de 2017 i la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
  • L'activitat objecte de la sol·licitud ha de ser l'activitat principal del treballador autònom i l'acció que es vol desenvolupar ha de suposar el compromís, a curt termini, de constituir-se com a empresa. Aquesta condició s'ha d'acreditar al formulari de sol·licitud.

Empreses:

  • Han de tenir el domicili fiscal i el centre de treball a la demarcació de Girona.
  • Han d'estar constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
  • Han de poder acreditar que la constitució de l'empresa s'ha realitzat entre l'1 de gener de 2017 i la data de publicació de l'extracte de la convocatòria al BOPG. Es considerarà com a data de constitució la que consti a l'escriptura de constitució de la societat o als documents de constitució.
  • Han de tenir identificada una acció que vulguin desenvolupar, que serà l'objecte de la sol·licitud, i han de justificar la necessitat d'un assessor extern per dur a terme aquesta acció. Aquesta condició s'ha d'acreditar a la memòria.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

Des de l'1 de gener de 2024, tota la documentació relativa a les subvencions de la Diputació de Girona s'han de tramitar mitjançant la Plataforma de tràmits de subvencions

Podeu trobar més informació:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Altres documents
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
Format
PDF

Data de la última modificació
21/03/2024

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
16/09/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
16/09/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
21/09/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Sol·licituds
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Promoció i Desenvolupament Econòmic Local
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
16/09/2021

Formats disponibles:

Convocatòria tancada

TERMINIS

Obertura de convocatòria
21/09/2021
Tancament de convocatòria
20/10/2021

TRAMITACIÓ

Plataforma de tràmits de subvencions

INFORMACIÓ EN LÍNIA

www.premisprojectat.cat

Núria Frigola
emprenedoria@ddgi.cat
972184814

Contacte

Centre gestor

Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

ENLLAÇOS D'INTERÈS