PREMIS. Bases reguladores dels premis als esportistes individuals o en parella gironins que participen en competicions federades (2021)

Descripció

L'objecte d'aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de premis per al suport als esportistes individuals o en parella de la demarcació de Girona que formen part del Programa de Tecnificació Alt Rendiment Català (ARC) de la Generalitat de Catalunya i/o que participen en campionats d'Espanya, d'Europa i del món, i fomenten la projecció de les comarques gironines a l'exterior i promouen l'activitat física i esportiva entre la població gironina. S'estableixen dues línies de suport:

 • Suport als esportistes d'alt rendiment
 • Suport als medallistes en campionats d'Espanya o participants en campionats d'Europa i del món
Destinataris

Ciutadans

Poden presentar les sol·licituds a aquesta convocatòria, en funció dels programes objecte d'aquestes bases, les persones físiques següents:

 1. Suport als esportistes d'alt rendiment: esportistes individuals o en parella d'alt rendiment majors d'edat (que compleixin 18 anys o més durant l'any de la convocatòria) que participin en campionats europeus i/o del món i que acreditin estar empadronats a la demarcació de Girona.
 2. Suport als medallistes en campionats d'Espanya o als participants en campionats d'Europa i del món: esportistes que, individualment o en parella, hagin estat medallistes en campionats d'Espanya o que participin en campionats d'Europa i/o del món, menors d'edat (que compleixin 17 anys o menys durant l'any de la convocatòria) i que no siguin professionals. A més a més:
  • Han d'haver participat individualment en les competicions esportives individuals o de parella dels campionats d'Espanya, d'Europa, del món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de l'Esport.
  • Han d'haver participat amb les seleccions estatals en els campionats d'Europa, del Món o els Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de l'Esport.

Normativa d’aplicació general
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglamentde la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
 1. Només es pot presentar una sol·licitud a la convocatòria de cada exercici.
 2. Les sol·licituds s'han de presentar pel canal electrònic o telemàtic a la Diputació en el termini que s'estableixi en la convocatòria.
 3. Les sol·licituds, degudament emplenades, han d'estar signades digitalment per la persona interessada o per la que la representi legalment. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrònica acceptats per la Diputació de Girona que s'especifiquen a https://seu.ddgi.cat.
 4. Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), acompanyat de la documentació annexa següent:
  1. Documentació genèrica
   • Fotocòpia del DNI.
   • Certificat d'empadronament.
   • Currículum esportiu. Els mèrits que es presentin s'han de justificar i han de ser de la temporada esportiva en curs.
  2. Documentació específica
   • Esportistes d'alt rendiment:
    • Certificat d'esportista d'alt rendiment (ARC) o certificat d'esportista d'alt nivell del Consejo Superior de Deportes (DAN).
   • Esportistes medallistes en campionats d'Espanya o participants en campionats d'Europa o del món:
    • Llista de la classificació final del campionat o certificat de la federació corresponent amb la relació del campionat i la classificació.
Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Bases
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
21/05/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
14/06/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Específic > Subvencions > Documentació > Convocatòria
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2021
Format
PDF

Data de la última modificació
14/06/2021

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/05/2019

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
04/06/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2015
Format
PDF

Data de la última modificació
24/11/2015

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Noves Tecnologies
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
03/06/2016

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instruccions per emplenar i presentar la fitxa de creditor a la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
10/12/2019

Formats disponibles:


Si és el primer cop que es demana una subvenció o hi ha hagut canvis en les dades bancàries, cal presentar, omplerta, la fitxa d'alta de creditor juntament amb la fotocòpia del NIF.

Instrucciones para rellenar y presentar la ficha de acreedor en la Diputació de Girona

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Documentació > Contractual
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Compra Pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2016
Format
PDF

Data de la última modificació
21/04/2020

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Cultura, Noves Tecnologies i Esports > Servei d'Esports
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
21/06/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Subvencions > Documentació > Genèric
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Any
2023
Format
PDF

Data de la última modificació
06/11/2023

Formats disponibles: