S.3. Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica

El Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona consisteix a donar eines i recursos als ens locals de la demarcació de Girona per tal d'impulsar actuacions directes encaminades a sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètiques de les llars i actuar en els casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables.

L'objectiu del programa és treballar conjuntament i transversal la problemàtica de la despesa energètica i econòmica de les llars de la demarcació de Girona en diferents aspectes: disminució de l'esforç econòmic de les famílies, afavoriment del consum sostenible i disminució de la despesa energètica i les emissions de CO2 a l'atmosfera en relació amb l'energia necessària per mantenir un habitatge a la temperatura de confort adient.

Els objectius generals del programa són els següents:

 1. Sensibilitzar la població sobre la despesa energètica de les llars.
 2. Millorar l'eficiència energètica de les llars.
 3. Millorar les condicions de confort i salubritat.
 4. Reduir els costos dels subministraments.
 5. Acompanyar les persones més vulnerables i empoderar els usuaris en general.

Els objectius s'han de desenvolupar mitjançant uns programes específics, als quals es poden adscriure els ens locals esmentats més avall. Els programes específics són els següents:

 

S.3.1. Eix 1. Auditories en llars vulnerables

Es realitzen auditories energètiques en llars vulnerables que compleixin els requisits del programa. Les auditories comporten una monitorització del consum elèctric de la llar, un estudi de les últimes factures i assessorament al respecte, i una valoració de mancances amb la possibilitat d'instal·lar materials de baix cost per reduir la despesa energètica de la llar.

Requisits de l'habitatge per a accedir al programa

En el moment de formalitzar la sol·licitud, l'ens local ha d'indicar el nombre de llars que seran objecte d'auditoria. L'ens disposa del termini d'un mes a partir de la concessió de la prestació del pla de serveis per fer-ne la derivació.

Per fer la derivació de les llars ha d'emplenar la taula següent, detallant-hi tota la informació que es demana, i signar-la.

Taula eix 1

En cas de no derivar les llars en el termini establert, la concessió queda anul·lada.

 

S.3.2. Eix 2. Programes de coneixement del parc

Es recullen les dades dels habitatges de persones en situació de pobresa energètica amb l'objectiu de conèixer l'estat d'aquests i fer-ne una diagnosi per poder treballar en la millora i el manteniment del parc existent.

Cal indicar el nombre de llars que seran objecte d'inspecció. L'ens local té el termini de tres mesos a partir de la concessió de la prestació del pla de serveis per fer-ne la derivació. Les llars obligatòriament han d'haver format part de l'eix 1 del programa.

Taula eix 2

En cas de no derivar les llars en el termini establert, la concessió queda anul·lada.

 

S.3.3. Eix 3. Programes de salut, gent gran i infància

Es tracta d'una plataforma en línia amb càpsules formatives dirigides al personal sanitari per tal que conegui quines són les afectacions directes de la pobresa energètica sobre la salut i, consegüentment, pugui detectar casos de persones que pateixen pobresa energètica i derivar-los a l'eix 1 del programa.

S'ha d'indicar el nom del centre o centres d'atenció primària per als quals se sol·licita aquest programa i les dades de la persona o persones que poden accedir a la formació per afegir-les a la plataforma.

 

S.3.4. Eix 4. Programes per a la ciutadania

L'actuació «Anem al mercat» consisteix en una oficina itinerant que es desplaça als mercats dels municipis sol·licitants per fer difusió de la campanya de sensibilització energètica i explicar com fer un ús energètic eficient a la llar.

L'actuació «Parlem-ne al carrer» consisteix en un conjunt d'activitats de diferents tipus vehiculades per a la ciutadania en diferents sessions, que pretén ser un altaveu de sensibilització energètica per a l'estalvi i la millora de l'eficiència energètica en barris o municipis.

S'han de facilitar, segons l'actuació sol·licitada, les dades següents:

 • Actuació «Anem al mercat»
  Anem al mercat
  • Nom del mercat
  • Ubicació del mercat
  • Data de l'actuació
  • Nom de la persona responsable de l'ens local
 • Actuació «Parlem-ne al carrer»
  Parlem-ne al carrer
  • Nom del barri o municipi
  • Ubicació de la pintada
  • La data d'inici de les activitats
  • Nom de la persona responsable de l'ens local

 

S.3.5. Eix 5. Programes d'educació

Es tracta d'una plataforma en línia amb càpsules formatives dirigides al personal dels centres educatius públics i concertats per tal que pugui planificar programes educatius sobre l'ús de l'energia destinats a l'alumnat de primària i secundària dels centres escolars.

S'ha d'indicar el nom del centre o centres educatius per als quals se sol·licita el servei i les dades de la persona o persones que poden accedir a la formació per afegir-les a la plataforma.

En tots els eixos s'ha d'indicar el nom de la persona responsable de l'ens local sol·licitant.

A qui s'adreça

Ens públics

Als ajuntaments i els consells comarcals de la demarcació de Girona

Accés al servei

Per inscriure's al programa cal presentar una sol·licitud acompanyada de la informació requerida per poder dur a terme el servei sol·licitat.

L'ens local ha de:

 • Complir els terminis especificats respecte a cada eix.
 • Assistir a les reunions de coordinació de desenvolupament del programa.
 • Facilitar un referent per a cada programa específic.

Terminis

Anual, amb una sol·licitud per ens que inclogui tots els programes

Documentació