Servei d'assistència jurídica als municipis

L'any 2021 la Diputació de Girona va assumir les funcions que fins llavors prestava el Servei d'Assistència i Assessorament Jurídic del seu organisme autònom XALOC (Xarxa Local de Municipis), que passa a centrar-se en les funcions de gestió tributària i de recaptació. Aquestes funcions que assumeix la Diputació de Girona es tradueixen en tres plans de servei, el pla de serveis dels òrgans interventors de les entitats locals (http://www.ddgi.cat/web/nivell/1701/s-0/assistencia-a-entitats-locals-en-control-intern), que es presta des de l'area d'Intervenció, el pla de serveis d'assessorament i assistència jurídica i el pla de serveis d'assistència en matèria de secretaria-intervenció que, ambdós, es presten des de l'àrea de Secretaria General.

Pel que fa a l'objecte del pla de serveis d'assessorament i assistència jurídica és l'assessorament i assistència jurídica en matèria de:

  1. Domini públic i patrimoni
  2. Expropiacions (d'acord amb el contingut del Pla del propi Servei)
  3. Urbanisme
  4. Procediment administratiu electrònic
  5. Organització i funcionament ens locals
  6. Responsabilitat patrimonial
  7. Eleccions locals
  8. Gestió documental i arxiu
  9. Assessorament i assistència jurídica en matèria de subministrament d'aigua potable.

 

Queden excloses les consultes sobre contractació administrativa, plecs administratius i plecs tècnics reguladors del servei públic de l'aigua regulats a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, les quals seran resoltes a través del pla de serveis específics de Compra Pública de la Diputació de Girona.

Pel que fa al Pla de serveis de Secretaria Intervenció, consisteix en l'exercici de les funcions públiques reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional en aquelles entitats locals que la Generalitat de Catalunya ha eximit de disposar d'una plaça de Secretaria Intervenció a les seva plantilla de personal.

La Diputació disposa de diferents places a la plantilla reservades a funcionaris i funcionàries amb habilitació de caràcter nacional que presten els seus serveis als municipis en dues modalitats de servei: servei integral o servei puntual.

El servei integral va dirigit als municipis eximits del lloc de treball de secretaria intervenció, i té una vocació de permanència en l'exercici de les funcions reservades. Per contra, el servei puntual té com a objectiu la prestació d'actuacions puntuals reservades a funcionaris i funcionàries amb habilitació nacional, amb un caràcter temporal i conseqüència de l'absència, vacant o malaltia del titular del lloc de treball de Secretaria Intervenció.

Ambdós serveis es dirigeixen exclusivament a les entitats locals de menys de 1.000 habitants, que en el cas de la demarcació de Girona, i durant l'any 2020, integrava 130 municipis.

Per qualsevol informació, dubte i/o consultes sobre la prestació dels serveis d'assessorament i assistència jurídica o assistència en matèria de secretaria-intervenció només cal que ens ho indiqueu al següent enllaç: http://www.ddgi.cat/suport/suport-juridic