Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2021) : FAQ

Sol·licitud

 • 1. Quantes sol·licituds s'han de presentar?

  Una sola sol·licitud per ajuntament/entitat.

 • 2. Quina documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud?

  Cap, no cal adjuntar-hi ni memòries ni projectes.
  (La memòria descriptiva abreujada de les despeses culturals de la base 7 es pot incloure a la mateixa sol·licitud.)

 • 3. On s'ha d'enviar la sol·licitud?

  S'ha de trametre per EACAT a Cooperació Municipal.

  S'ha de signar correctament.

 • 4. Quin termini hi ha per presentar les sol·licituds?

  Del 19 de febrer al 19 de març de 2021.

 • 5. Quants conceptes puc demanar a la sol·licitud per cada línia?
  Subvenció Conceptes
  Despeses en béns corrents i serveis obligatoris 3 3
  Despeses d'inversió 3
  Despeses culturals Diversos. Consulteu el punt 3 de les bases
  Camins Diversos. Consulteu les bases específiques
  Noves tecnologies Diversos. Consulteu les bases específiques
 • 6. Quines són les despeses en béns corrents i serveis obligatoris?

  Les de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i les que indica l'article 26, en funció del nombre d'habitants del municipi:

  Article 26

  1. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

  a) En tots els municipis:

  • enllumenat públic
  • cementiri
  • recollida de residus
  • neteja viària
  • proveïment domiciliari d'aigua potable
  • clavegueram
  • accés als nuclis de població
  • pavimentació de les vies públiques

  b) En els municipis amb una població superior a 5.000 habitants:

  • parc públic
  • biblioteca pública
  • tractament de residus

  c) En els municipis amb una població superior a 20.000 habitants:

  • protecció civil
  • avaluació i informació de situacions de necessitat social
  • atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social
  • prevenció i extinció d'incendis
  • instal·lacions esportives d'ús públic

  d) En els municipis amb una població superior a 50.000 habitants, a més:

  • transport col·lectiu urbà de viatgers
  • medi ambient urbà

Justificació

 • 7. Quin percentatge se subvenciona (amb el límit de la subvenció concedida)?
  Subvenció %
  Despeses corrents 100%
  Despeses d'inversió 100%
  Despeses culturals 100%
  Noves tecnologies 100%
  Camins 90%
 • 8. Quina data han de tenir les factures justificatives?

  De l'1 de novembre del 2020 a la data límit de la justificació.

 • 9. Quin compte justificatiu cal presentar?
  Subvenció Compte justificatiu (CJ)
  Despeses corrents Un sol CJ per a subvencions inferiors a 60.000,00 euros. (encara que la subvenció sigui superior a 60.000,00 euros) No cal adjuntar-hi factures
  Podeu fer una relació de les factures en un document en format Excel/PDF signat (s'ha de signar també la pàgina 4 del compte justificatiu)
  Despeses en inversions Segons l'import de la subvenció:
  • CJ per a subvencions inferiors a 60.000,00 euros
  • CJ per a subvencions superiors a 60.000,00 euros i còpia de les factures
  Camins municipals CJ per a subvencions inferiors a 60.000,00 euros i el certificat de titularitat municipal
  Despeses culturals CJ per a despeses culturals. Podeu fer una relació de les factures en un document en format Excel/PDF signat (s'ha de signar també la pàgina 4 del compte justificatiu)
  Noves tecnologies CJ per a subvencions inferiors a 60.000,00 euros
 • 10. S'han d'adjuntar factures o documentació al compte justificatiu?
  Subvenció Documentació annexa
  Despeses corrents NO cal adjuntar-hi factures mai
  Despeses en inversions Segons l'import de la subvenció:
  • subvencions superiors a 60.000,00 euros, cal adjuntar-hi una còpia de les factures
  Camins municipals El certificat de titularitat municipal
  Despeses culturals Full d'Indicadors (cal respondre només els indicadors de la línia de subvencions del Fons)
  NO cal adjuntar-hi factures mai
  Noves tecnologies NO cal adjuntar-hi factures mai
 • 11. S'ha d'enviar la publicitat?
  Subvenció publicitat
  Despeses corrents A la pàgina web municipal o al tauler d'anuncis
  Despeses en inversions
  • Per a subvencions inferiors a 25.000 euros: igual que per a despeses corrents
  • Per a subvencions superiors a 25.000 euros: un cartell a la zona de les obres, amb el logotip de la Diputació, i enviar la foto
  Camins municipals A la pàgina web municipal o al tauler d'anuncis
  Despeses culturals Programes i material imprès amb el logotip de la Diputació i/o a la pàgina web
  Noves tecnologies A la pàgina web municipal o al tauler d'anuncis
 • 12. Quan s'ha de fer cartell i com ha de ser?

  En el cas de subvencions de més de 25.000,00 euros per a inversions en obres, caldrà col·locar el cartell a la zona de les obres fins que finalitzin, amb el nom de l'actuació i el logotip i el nom de la Diputació de Girona.

  No hi ha un model estàndard.

 • 13. On s'ha d'enviar el compte justificatiu?

  S'ha d'enviar per EACAT a:

  Subvenció Centre gestor
  Despeses corrents Cooperació Municipal
  Despeses en inversions Cooperació Municipal
  Camins municipals Cooperació Municipal
  Despeses culturals Cooperació Municipal
  Accés a les noves tecnologies Noves Tecnologies
 • 14. Quants comptes justificatius s'han d'enviar?
  Subvenció Comptes justificatius
  Despeses corrents Se'n pot enviar un per cada concepte o un amb tots el conceptes sumats.
  Es pot fer una relació de les factures en un document en format Excel/PDF signat (s'ha de signar també la pàgina 4 del compte justificatiu)
  Despeses en inversions Se'n pot enviar un per cada concepte o un amb tots el conceptes sumats.
  Camins municipals Un
  Despeses culturals Un
  Accés a les noves tecnologies Un
 • 15. Es poden presentar comptes justificatius parcials?

  SÍ, es poden presentar diferents comptes justificatius parcials (en les despeses corrents i inversions).

  En les subvencions per inversions, un cop finalitzada l'execució, caldrà presentar un certificat del cost i el finançament final.

  NO en cultura, noves tecnologies i camins.

Canvis de destí i prorroga

 • 16. Es pot demanar canvi de destí?

  Sí, es pot demanar.

  No es pot demanar canvi de destí entre els altres conceptes: cultura i/o noves tecnologies i/o camins.

  S'ha de fer abans que finalitzi el termini de justificació.

  Cal presentar el model normalitzat de canvi de condicions de la Diputació.

 • 17. Es pot demanar canvi de destí entre despeses corrents i/o inversions?

  Sí, però s'ha de demanar abans del dia 16 de setembre de 2021.

  No es pot demanar canvi de destí entre els altres conceptes: cultura i/o noves tecnologies i/o camins.

 • 18. Quan NO es considera canvi de destí?

  Quan es tracti de redistribuir l'import de les subvencions concedides per a diferents actuacions en una mateixa línia de subvencions, per exemple, entre despeses corrents.

  En aquest cas no cal sol·licitar canvi de destí, però s'ha de fer constar aquesta circumstància en el compte justificatiu, a observacions.

 • 19. Es pot demanar pròrroga?

  Sí, es pot demanar.

  S'ha de demanar en el termini de quinze dies naturals abans que finalitzi el termini de justificació.

  Cal presentar el model normalitzat de sol·licitud de pròrroga de la Diputació.

 • 20. Contacte
  Subvenció Adreça electrònica
  Despeses corrents cooperaciomunicipal@ddgi.cat
  Despeses en inversions cooperaciomunicipal@ddgi.cat
  Camins municipals cooperaciomunicipal@ddgi.cat
  Despeses culturals cultura@ddgi.cat
  Accés a les noves tecnologies informatica@ddgi.cat