Pla de serveis d'assessorament i assistència jurídica als municipis de la demarcació de Girona

Els articles 31 i 36 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribueixen a les Diputacions la competència d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis amb una població de dret inferior als 1.000 habitants, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Els municipis són l'element bàsic i fonamental de l'organització territorial, gaudeixen de representativitat social, econòmica i cultural del territori, i han de garantir la prestació de determinats serveis per ells mateixos o amb el suport d'altres administracions que tenen atribuïdes competències de cooperació i d'assistència.

En aquest sentit, les diputacions tenen encomanades, per la legislació vigent, aquestes funcions encaminades a garantir que els municipis desenvolupin les seves competències, assumint tres objectius clars:

 • Garantir el reequilibri territorial.
 • Defensar els interessos dels ens locals del seu territori, donant suport a les seves iniciatives davant les administracions de caràcter autonòmic, estatal i comunitària.
 • Impulsar la renovació de l'Administració Local posant a l'abast dels municipis tots els mitjans administratius i tècnics necessaris per incrementar l'eficàcia en la gestió i la capacitat de resposta davant les demandes dels ciutadans.

 

El present Pla de serveis recull els serveis que s'ofereixen, els ens locals beneficiaris, la forma de realització del servei i el procediment de sol·licitud i concessió del mateix.

Pel que fa a l'objecte del pla de serveis es concreta en l'assessorament i assistència jurídica en matèria de:

 1. Domini públic i patrimoni
 2. Expropiacions (d'acord amb el contingut del Pla del propi Servei)
 3. Urbanisme
 4. Procediment administratiu electrònic
 5. Organització i funcionament ens locals
 6. Responsabilitat patrimonial
 7. Eleccions locals
 8. Gestió documental i arxiu
 9. Assessorament i assistència jurídica en matèria de subministrament d'aigua potable.

 

Queden excloses les consultes sobre contractació administrativa, plecs administratius i plecs tècnics reguladors del servei públic de l'aigua regulats a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, les quals seran resoltes a través del pla de serveis específics de Compra Pública de la Diputació de Girona.

Servei d'assistència jurídica als municipis

 

A qui s'adreça

Ens públics

Poden ser beneficiaris d'aquest Pla els ajuntaments de les comarques de Girona amb població de dret inferior als 20.000 habitants, així com les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) i Mancomunitats amb població inferior a 20.000 habitants. No obstant, tindran preferència els micropobles (municipis de població inferior a 500 habitants) i els municipis de població inferior de 1.000 habitants de dret.

No obstant, la realització dels serveis queden condicionats a la disponibilitat i suficiència dels recursos humans adscrits al Servei d'assistència jurídica.

Excepcionalment, els costos dels recursos o una part d'aquests es podran repercutir als ens locals beneficiaris, amb criteris de capacitat econòmica i/o poblacional, mitjançant la tarifació de preus públics que s'aprovi.

Accés al servei

Les entitats locals interessades que reuneixin els requisits establerts hauran de fer la petició o consulta a través del Portal de Suport de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Per tal de donar resposta i gestionar les peticions d¿assessorament i assistència en aquestes matèries, serà necessari que l¿ens local peticionari faciliti les dades i la informació que li sigui requerida.

Terminis

La vigència d'aquest Pla de serveis és indefinida, sens perjudici de qualsevol modificació que es realitzi o la seva derogació.

Servei responsable

Secretaria General

Documentació