Pla de Serveis d'Assistència en la Gestió del Padró d'habitants

L'objecte d'aquest serveis és l'assumpció per la Diputació de Girona de la gestió informatitzada del Padró d'habitants de municipis de la demarcació.

  • Centralització d'una base de dades amb la qual cosa permet fer les còpies de seguretat de manera periòdica i automatitzada.
  • Recepció i processament dels fitxers d'incidències (errors) provinents de l'INE.
  • Enviament de les variacions mensuals a l'INE.
  • En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d'informació digital amb altres Administracions que derivin de la gestió del padró d'habitants.

Es durà a terme en virtut de la petició d'adhesió al servei que aprovaran els ajuntaments interessats en favor de la Diputació de Girona.

A qui s'adreça

Ens públics

Poden sol·licitar el servei els ajuntaments de la demarcació de Girona amb població inferior a 20.000 habitants.

Règim econòmic aplicable

El servei és gratuït.

Normativa

En relació a la gestió del Padró d'habitants resulten d'aplicació les disposicions següents:

  • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades o RGPD) (DOUE de 4 de maig de 2016)
  • Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les Entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, segons la redacció del seu Títol II disposada pel RD 2612/1996, de 20 de desembre (BOE núm. 14, del 16 de gener de 1997).
  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal (BOE núm. 122, de 2 de maig de 2020).
  • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, Text refós de la Llei municipal de Catalunya (articles 39 a 42).
  • Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l'Esquema Nacional de Seguretat.

Servei responsable

Noves Tecnologies

Documentació