Guia per a la redacció de clàusules d'ofertes anormals

D'acord amb l'article 149 de la LCSP, els òrgans de contractació han d'introduir una fórmula matemàtica per determinar si les ofertes presentades en una licitació presenten valors anormalment baixos o desproporcionats i per tant poden estar infringint el principi d'eficiència i necessitat de contracte.

L'òrgan de contractació ha de preveure els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal, d'acord amb les dues premisses següents:

  • a) Quan l'únic criteri d'adjudicació sigui el del preu, si els plecs no els preveuen, s'han d'aplicar els paràmetres objectius que s'estableixin per reglament;
  • b) Quan s'utilitzi una pluralitat de criteris d'adjudicació, cal atenir-se al que estableixen els plecs que regeixen el contracte, en els quals s'han d'establir els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es consideri anormal, referits a l'oferta considerada en el seu conjunt.

Aquesta guia ofereix un model de redacció d'una fórmula matemàtica per incorporar-la al plec de clàusules administratives particulars, per a cada situació que preveu la normativa en matèria de contractació pública.

Per a realitzar els càlculs d'ofertes anormals cal que utilitzeu l'aplicació Iplecs

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Documentació