Convenis de col·laboració per al subministrament de documentació per a l'exercici del control intern

El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (RCIL), té per objecte el desenvolupament reglamentari que preveu l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és regular els procediments de control intern, la metodologia d'aplicació i els criteris d'actuació

Entenent que l'aplicació de les previsions que conté l'RCIL esdevé un àmbit complex, que requereix l'especialització adequada del personal local, amb la finalitat de donar resposta als nous requeriments normatius, i atenent a la tipologia de municipis de la demarcació de Girona, amb 130 municipis amb una població inferior als 1.000 habitants (59 %) i únicament 21 amb una població superior als 10.000 habitants (9 %), la Diputació de Girona ofereix a les entitats locals gironines, prioritàriament a les de menor població i menys capacitat econòmica i de gestió, un servei d'assistència en control intern amb la finalitat de millorar l'exercici del control intern a les entitats locals de Girona.

En el marc de desenvolupament del Servei d'Assistència en l'Exercici del Control Intern a les Entitats Locals, la Diputació de Girona, d'acord amb el preveu el seu Pla de Serveis, ha elaborat models de documentació i informes que permeten sistematitzar part de la funció interventora i del control financer, oferint als municipis de la seva província:

  • L'inventari d'actuacions subjectes a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
  • Les fitxes de fiscalització i intervenció limitada prèvia adaptades als extrems fixats a l'Acord del Consell de Ministres en relació amb l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
  • Models d'informes resultants de l'exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics.
  • Diversos models de documents d'aplicació per a l'exercici de la funció interventora.
  • L'inventari d'actuacions sotmeses obligatòriament a control permanent, previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor, d'acord amb l'article 32.1.d de l'RCIL.
  • Models d'informes resultants de l'exercici del control permanent derivats de les actuacions previstes a les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor.
  • Diversos models de documents d'aplicació per a l'exercici del control financer.

Aquesta documentació, que facilita el desenvolupament de les tasques derivades de la funció interventora i del control financer a les entitats locals adherides al Servei, és susceptible d'utilització per aquelles entitats excloses de l'àmbit territorial de la Diputació de Girona, la qual cosa representa una significativa economia de recursos, i permet l'exercici del control intern dins el marc normatiu vigent.

Aquests convenis interadministratius s'emparen en l'article 47, apartats 1 i 2.a, de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que estableix la possibilitat de subscriure convenis entre dues o més administracions públiques, en els quals es pot incloure la utilització de mitjans, serveis o recursos d'una altra administració pública, per a l'exercici de les competències pròpies o delegades. Atès que l'objecte del conveni és el subministrament de documentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals, està inclòs en les competències pròpies de la Diputació.

A qui s'adreça

Ens públics

Entitats locals de fora de la demarcació de Girona

Accés al servei

Els secretaris/àries-interventors/es o interventors/es interessats en la subscripció del conveni de col·laboració esmentat hauran de sol·licitar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud normalitzat, i presentar-lo, degudament emplenat i signat electrònicament, mitjançant la plataforma EACAT o, si escau, a través del Registre.

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb:
suportcontrol@ddgi.cat o al telèfon 972184881

Documentació