Guia per a la redacció de plecs

Es fan públics els models per a l'elaboració dels plecs de clàusules administratives particulars (PCAP), adaptats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. Els models són aplicables als contractes d'obres, de serveis i de subministraments de la Diputació de Girona, en els procediments obert i obert simplificat. La base dels models prové de les guies de plecs que ofereix la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. S'han adaptat al món local amb múltiples propostes de redacció de clàusules, que, segmentades, depenen de la inclusió de criteris d'adjudicació, d'un judici de valor o de l'aplicació de fórmules. Això facilita l'adaptació dels models a cada cas concret.

Els models de plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) estan adaptats a les darreres novetats legislatives, principalment al Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions i s'han actualitzat segons la darrera actualització del mes d'abril de 2021 de la Guia per la redacció de plecs de clàusules administratives particulars de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa . Els models de plecs permeten, ara, l'opció de regular l'encàrrec de tractament de dades personal per part del contractista.

 

A qui s'adreça

Ens públics

Normativa

Més informació

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
contractacio@suport.ddgi.cat

Serveis responsables

Compra Pública - Espai de l'administració
Compra Pública

Documentació