Cessió d'ús del programari de gestió de biblioteques Micro_Bi a punts d'informació i lectura municipals i a associacions sense ànim de lucre

Programari de gestió de biblioteques adreçat als punts d'informació i lectura, a les sales de lectura de municipis de menys de 3.000 habitants i a qualsevol associació o entitat que signi el conveni amb la Diputació.

El programari permet la gestió del fons (catalogació i localització) així com la gestió del préstec.

A qui s'adreça

Ens públics, Entitats

Són destinataris d'aquest servei els punts d'informació i lectura, les sales de lectura de municipis de menys de 3.000 habitants i qualsevol associació o entitat que signi el conveni amb la Diputació.

Accés al servei

Les biblioteques han d'estar integrades en el registre del Sistema de Lectura Pública de la Generalitat de Catalunya o tenir conveni d'adhesió a la Xarxa de Punts d'informació i Lectura de la Diputació de Girona.

Les entitats interessades han de ser sense afany de lucre.

La sol·licitud s'ha de presentar de manera individualitzada i es podrà formalitzar en qualsevol període de l'any, mitjançant el model normalitzat que estarà disponible a l'apartat de «Documentació» i en les modalitats següents:

Presentació convencional. Cal presentar la sol·licitud al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant Martí, 5 , 17004 Girona). També es pot presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Presentació telemàtica. Al model normalitzat hi ha de constar la signatura electrònica amb un certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. Un cop signat electrònicament, cal presentar-lo mitjançant la plataforma EACAT (per a ajuntaments i consells comarcals) o la plataforma e-Tram (per a la resta d'entitats). La plataforma e-Tram és accessible des de www.ddgi.cat, a l'apartat «Tràmits en línia».

Si es tracta d'una associació o entitat sense ànim de lucre, caldrà adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

  • Una fotocòpia del document d'identitat (DNI) de la persona que signa la sol·licitud.
  • Una fotocòpia del document d'identificació fiscal (NIF) de la persona física o jurídica.
  • L'acreditació de representació del sol·licitant.
  • Els estatuts vigents i la inscripció corresponent en el registre d'associacions.

Més informació

Els punts d'informació i lectura no cal que facin la sol·licitud de Micro_Bi, atès que se'ls dona accés al programa una vegada s'ha signat el conveni d'adhesió a la xarxa PIL.

Servei responsable

Biblioteques

Informació en línia

http://microbi.bibgirona.cat/

Documentació